Forskning har visat ett starkt samband mellan övervikt och 13 av de vanligaste cancerformerna. Över 2 000 fall per år har en koppling till övervikt och fetma i Sverige, ett tal som stiger.

En studie som Cancerfonden låtit revisionsföretaget EY göra, och som redovisas i en ny rapport, visar att mellan 11 000 och 34 000 cancerfall skulle kunna undvikas de kommande 25 åren. Men det förutsätter att viktutvecklingen bryts eller vänds, vilket kräver en bättre folkhälsopolitik.

– Vi har sedan länge vetat att levnadsvanorna i Sverige blir sämre och mer ojämlika. För vissa åldersgrupper har andelen med övervikt fördubblats sedan 1980-talet. Flera faktorer talar för att övervikt i en framtid kan passera rökning som den största påverkbara riskfaktorn för cancer, säger Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare vid Cancerfonden, i ett pressmeddelande

Regeringens politik består mest av ambitiösa målformuleringar, menar organisationen. Ingen myndighet vägleder och samordnar, vilket gör att det konkreta arbetet ute i regioner och kommuner brister. Regeringen har inte heller förverkligat riksdagsbeslut om uppföljning och samordning och det nationella rådet för god och jämlik hälsa har inte tillsatts.

Regeringen behöver skrida till handling, menar Cancerfonden. Det behövs en nationell strategi och en handlingsplan med tydliga mål. Två konkreta åtgärder som organisationen föreslår är en skatt på sockersötade drycker och hårdare reglering av livsmedelreklam riktad till barn.

– Självklart är det i slutändan vi människor själva som väljer hur vi ska leva våra liv. Men politiken har en viktig uppgift att stödja och skapa förutsättningar för alla att kunna leva hälsosamt, säger Ulrika Årehed Kågström.

På Cancerfondens webbplats kan du läsa hela Cancerfondsrapporten Prevention.

 

Läs även:

Cancerfonden kräver nationell styrning av cancervården

Cancerkostnader spås öka kraftigt