I december 2017 kom Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom.På uppdrag av regeringen har myndigheten nu också tagit fram en modell för ett standardiserat insatsförlopp för demensvården.  Syftet är att vården ska bli bättre och mer jämlik.

– Demensvården i landet är ojämlik och alla får inte de insatser som de behöver. Dessutom kommer vården och omsorgen ofta in i ett sent skede, trots att det rör sig om en allvarlig sjukdom där man behöver stöd även tidigt, säger Frida Nobel, medicinskt sakkunnig vid Socialstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Modellen består av tre delar: 

  • Identifiera de insatser patienten behöver. Här har Socialstyrelsen tagit fram en särskild checklista som hälso- och sjukvård och socialtjänst kan använda.
  • Hur insatserna ska göras. Här vill myndigheten se professionsöverskridande demensteam med representanter från både region och kommun. Teamet ska bestå av sjuksköterska, arbetsterapeut och biståndshandläggare. Sedan kan även läkare, dietist och logoped kopplas in vid behov.
  • Verktyg som kan användas. Till exempel samordnad individuell plan (SIP), där det framgår vilka insatser som behövs och vem som ansvarar för vad.

Förhoppningen är att modellen med ett standardiserat insattsförlopp ska förbättra samverkan och bädda för ett systematiskt arbetssätt.

 – Jag hoppas att personer med demens ska få insatser snabbare än i dag och att de inte ska släppas iväg, vind för våg, efter diagnos. Det är en dödlig sjukdom som kräver insatser genom hela sjukdomsförloppet, säger Frida Nobel.

Läs mer:

Personcentrerad vård i fokus för nya riktlinjer vid demens