Karolinska universitetssjukhusets verksamhetsmodell med patientflöden och en tematisk organisation har varit starkt kritiserad, inte minst från läkarhåll. I januari i år pekade dessutom sjukhusstyrelsens egen utvärdering av modellen på flera brister, bland annat vad gäller oklarheter kring ansvar och beslutsfattande.

Nu presenterar sjukhusdirektören Björn Zoëga en rad förslag på förändringar i verksamhetsmodellen, även om tanken är att de nuvarande patientflödena ska behållas.

– Organisationen är till för patienten, för att vi ska kunna ge patienten ett så bra omhändertagande och ett så bra medicinskt resultat som möjligt. Därför bevarar vi grunden med patientflöden och patientflödesledningsgrupper. Men det har också funnits problem. Ett av dem är för många chefsled som gör att det blivit för komplicerat att fatta beslut. Det förenklar vi nu genom att slå ihop ett antal chefsnivåer och förtydliga verksamhetschefsansvaret, säger Björn Zoëga i ett pressmeddelande.

Sammanslagningen av vissa chefsroller innebär att den nygamla benämningen verksamhetschef införs. Verksamhetschefen ska också få ansvar för den medicinska specialiteten.

Dessutom ska flera medicinska enheter slås ihop. Tanken med de större enheterna är att samla mer medicinsk kompetens och skapa större flexibilitet och bredd inom respektive medicinsk enhet.

Det blir också förändringar vad gäller sjukhusets teman och funktioner. Bland annat slås Tema hjärta och kärl ihop med Tema neuro och bildar ett nytt tema.

Funktion akut försvinner och ska ingå i ett större tema tillsammans med dagens Tema trauma och reparativ medicin. Dessutom separeras kvinnosjukvården från Tema barn och kvinnosjukvård och bildar ett eget tema.

En annan förändring är att det ska skapas en medicinsk enhet för multisjuka patienter inom Tema åldrande.

Enligt Björn Zoëga är tanken är att beslutet om de föreslagna förändringarna av verksamhetsmodellen ska fattas efter sommaren. Fram till dess finns möjligheter för medarbetare att komma med ytterligare synpunkter.

Tidplanen för sammanslagningar och rekrytering av nya roller är inte klar, men tanken är att den ska kommuniceras så fort man kommit överens med de fackliga organisationerna.

Yvonne Dellmark, ordförande i Karolinska universitetssjukhusets läkarförening, välkomnar de föreslagna förändringarna.

– Det är jättepositivt att man sett problemen i den modellen vi har nu. Det här ser vi som en bra början på en förändring. Sedan vet vi inte riktigt hur det slutliga förslaget kommer att se ut. Det är omöjligt att säga hur nöjda vi kommer att vara då, säger hon och fortsätter:

– Vi tycker att det är otroligt viktigt att man hittar ett sätt att bevara de medicinska kompetensområdena i det här, för att återfå kraften i utbildningen och forskningen.

Yvonne Dellmark vill inte peka ut någon enskild justering som särskilt viktig för att få till en bättre verksamhetsmodell. Men på ett övergripande plan säger hon:

– Det är bra att man får tydligare chefslinjer med färre personer så att ansvaret blir tydligare.

Mer information om de föreslagna förändringarna i verksamhetsmodellen finns på Karolinska universitetssjukhusets webbplats.

Läs också:

Karolinskas styrelse ger kritiker rätt

Utvärdering pekar på brister i Karolinskas verksamhetsmodell

Nya styrelsen ska utvärdera Karolinskas verksamhetsmodell

S: Återinför klinikerna på Karolinska

Yvonne Dellmark: »Se över hela Karolinskas uppdrag«