Riksrevisionens granskning innefattar 60 000 personer i Skåne, av vilka en majoritet diagnostiserats med lindrig eller medelsvår psykisk ohälsa, under perioden 2010–2016. Slutsatsen är att kvinnor med lindrig eller medelsvår psykisk ohälsa sjukskrivs 30 procent mer än män. Detta trots att funktionsnedsättningen bedöms vara densamma. Skillnaden kan alltså inte förklaras av sämre hälsa hos kvinnorna, och inte heller av att kvinnor och män arbetar i olika yrken, enligt Riksrevisionen. Undersökningen visar inte huruvida skillnaderna beror på att kvinnor sjukskrivs mer eller män mindre i förhållande till gällande regler, påpekar Riksrevisionen.

Riksrevisionens hypotes är att skillnaderna beror på stor osäkerhet i bedömningen av arbetsförmåga, då läkarna i hög grad måste grunda sina bedömningar på patienternas egna berättelser. Därför vill riksrevisionen att regeringen ger Försäkringskassan uppdraget att göra uppföljningar av hur läkarintygen skrivs för kvinnor respektive män hos olika vårdgivare.

 Riksrevisionen vill också att det tillsätts en utredning som ska lämna förslag på hur:

  • hälso- och sjukvården ka få incitament för att minska osakliga könsskillnader i sjukfrånvaron
  • kvalitet och enhetlighet i läkarintygen kan öka
  • läkarnas kunskaper om patienternas arbetssituation kan förbättras.

Läs rapporten här: Jämställd sjukfrånvaro – bedöms män och kvinnor likvärdigt i sjukskrivningsprocessen? (RiR 2019:19)