Självvald, eller brukarstyrd, inläggning innebär att vissa slutenvårdsplatser i psykiatrin öronmärks för svårt sjuka patienter som själva kan lägga in sig om de känner att de behövs.

Modellen – som beskrivits som en succé i medier – har redan införts på bred front i flera länder och är på frammarsch även i Sverige. 

Men enligt resultaten av en ny svensk studie ledd av forskare vid Lunds universitet tycks alltså patienter med allvarligt självskadebeteende som får tillgång till självvald inläggning inte konsumera mindre slutenvård, jämfört med patienter som inte får tillgång till modellen.

I studien, som publiceras i JAMA Network Open, ingick 125 patienter. De randomiserades till att få tillgång till självvald inläggning – max tre nätter rad tre gånger i månaden – som tillägg till sin vanliga behandling, eller till att bara få sin vanliga behandling.

Efter ett år såg forskarna inga skillnader i minskning av vårdkonsumtion mellan grupperna.

Däremot säger Sofie Westling, forskare och läkare i allmänpsykiatrin i Lund, som lett studien, till P4 Malmöhus att de som fick tillgång till självvald inläggning förbättrats i vissa funktionsmått.

De som kunde lägga in sig själva hade förbättrats mer när det handlade om förmågan att ta sig utanför hemmet.

Även till exempel förmågan att koncentrera sig och att vara delaktig i samhället förbättrades för dem med självvald inläggning – men här var skillnaderna mellan grupperna inte signifikanta.

– De här förbättringarna såg man inte i kontrollgruppen, men vi har inte kunnat statistiskt säkerställa skillnaden mellan dem, för materialet har varit lite för spretigt för det, säger Sofie Westling till P4 Malmöhus.

I Region Skåne har verksamheten redan permanentats, och minst sju andra regioner är på gång, enligt P4 Mamöhus.

För P4 Malmöhus framhåller Sofie Westling att patienten får inflytande över sin egen vård som en av de stora fördelarna med modellen.

Samtidigt varnade Mattias Strand, överläkare i psykiatri och doktorand som forskar på självvald inläggning för patienter med ätstörning i Stockholm, för att för tidigt införa modellen på bred front när Läkartidningen intervjuade honom för knappt ett år sedan.

Detta efter att en dansk studie, den första stora studie där man faktiskt använt en kontrollgrupp, kommit fram till att patienter med psykossjukdom eller affektiv sjukdom som erbjöds självvald inläggning visserligen minskade sin tid i slutenvården – men att den för en grupp matchade kontrollpersoner minskade ännu mer. 

– Även om den här studien inte ger ett slutgiltigt facit, så ger den en lite annan bild än den man har sett tidigare, sa Mattias Strand till Läkartidningen för knappt ett år sedan.

Han betonade att det är värdefullt att patienterna tycker om modellen.

– Men det är kanske inte så överraskande, patienter som får mer av något brukar tycka att det är bra. Att patienterna gillar modellen är inte heller detsamma som att det är hälsoekonomiskt försvarbart att införa den brett, sa han och fortsatte:

– Det skulle ju faktiskt kunna vara så att man tränger bort andra patienter, som behöver de här platserna ännu mer. Det är inte heller säkert att patienterna med självvald inläggning alltid är de svårast sjuka. Modellen är attraktiv på många sätt, men vi behöver ha mer på fötterna innan den införs brett.