Katrin Trysell
katrin.trysell@lakartidningen.se

I dag arbetar man med markörbaserad journalgranskning i somatisk vård, psykiatrisk vård och barnsjukvård för att fånga skador och vårdskador. På sistone har även en handbok för hemsjukvården tagits fram.

Och nu har det alltså blivit dags att titta närmare på skador och vårdskador även i primärvården.

– Primärvården är ju det som saknas, för att vi ska få med hela vårdkedjan. Det är viktigt att jobba med patientsäkerheten i hela vårdkedjan, inte minst med tanke på att allt mer vård flyttar ut från sjukhusen, säger Agneta Andersson, koordinator för det hela på SKL.

Arbetet – som fortfarande är i sin linda – görs med medel som SKL i en överenskommelse med regeringen fått för att stödja regioner och den kommunala hälso- och sjukvården i det systematiska patientsäkerhetsarbetet.

Agneta Andersson konstaterar dock att det inte finns resurser för att hålla på med manuell journalgranskning i primärvården.

– Vi måste hitta en annan form för det här. Men exakt hur den ska se ut får vi se, säger hon.

Förmodligen kommer man att bygga vidare på Primärvårdskvalitet, ett nationellt system som automatiskt kan hämta data från journalen och återkoppla information om ett antal indikatorer som ofta förekommer inom primärvårdens verksamhet. Ett system som två tredjedelar av landets 1 200 vårdcentraler är anslutna till, enligt Agneta Andersson.

I höst tillsätts en arbetsgrupp med representanter från bland annat primärvården och Socialstyrelsen. Första steget blir att försöka ringa in riskområdena – till exempel diagnostiska fel – i primärvården.

– Det räknar jag med att vi bör ha klart hösten 2020, säger Agneta Andersson.