Redan förra året uppmärksammade Socialstyrelsen att inte ens hälften av intensivvårdsenheterna i landet tillsatt donationsansvarig läkare och donationsansvarig sjuksköterska, med skriftlig uppdragsbeskrivning och rekommenderad avsatt tid för uppdraget.

Och nu, när årets rapport om organ- och vävnadsdonatorer i Sverige publiceras, konstaterar myndigheten att det gått fortsatt utför i det här avseendet. 

I rapporten skriver Socialstyrelsen att vårdgivaren ska säkerställa att det finns tillgång till donationsansvarig läkare och donationsansvarig sjuksköterska i donationsverksamheten och uppmanar vårdgivarna att prioritera och följa upp donationsarbetet. 

Av rapporten framgår också att »myndigheten avser att följa detta i dialog med Inspektionen för vård och omsorg i syfte att möjliggöra inspektion av donationsverksamheten.«

Enligt rapporten donerade något färre personer organ förra året, jämfört med rekordåret 2017.

Antalet fall av så kallat anhörigveto ökade dock. I 39 fall motsatte sig anhöriga donation, när personer bedömts som medicinskt lämpliga donatorer inte klargjort sin inställning till att donera.

Samtidigt föreslog regeringens utredare Sten Heckscher att anhörigvetot ska tas bort, när han nyligen lämnade sitt slutbetänkande av donationsutredningen.