Joakim Andersson
joakim.andersson@lakartidningen.se

Regeringen konstaterar att det hänt mycket inom socialtjänsten och inom sjukvården sedan dagens personuppgiftslagstiftning kom på plats. Därför tillsätter man nu en utredning som ska se över den rättsliga regleringen för informationsutbyte såväl inom som mellan sjukvården och socialtjänsten.

– Många patientgrupper, exempelvis äldre, besöker inte enbart en vårdverksamhet under ett år utan sannolikt ett flertal olika verksamheter. Ska dessa patienter få en god vård och omsorg behöver nödvändig information om exempelvis sjukdomshistorik, omsorgsinsatser eller vilka läkemedel man använder finnas tillgänglig för personalen, säger socialminister Lena Hallengren (S) i ett pressmeddelande.

Utredningen ska bland annat undersöka möjligheterna till direktåtkomst till information mellan verksamheter inom äldreomsorgen eller för personer med funktionshinder samt sekretess för informationsöverföring mellan nämnder och utförare.

För hälso- och sjukvårdens del ska utredningen bland annat se över möjligheten att få tillgång till socialtjänstinformation och möjligheten att ge ombud åtkomst till patientjournalen.

– Ska vi kunna nyttja de möjligheter som digitaliseringen medför så behövs en översyn av den reglering som styr hanteringen av den information som skapas och tillhandahålls, säger Lena Hallengren.

Sveriges Kommuner och landsting (SKL) välkomnar regeringens besked.

– I ett sammanhängande välfärdssystem kan det avgörande inte längre vara i vilken organisation en uppgift är dokumenterad, utan i vilken situation uppgiften behövs. Det är därför väldigt glädjande att se att regeringen nu tagit det här initiativet, säger Marie Morell, ordförande för sjukvårdsdelegationen på SKL i ett pressmeddelande.

Översynen ska göras av Sören Öman, ordförande i Arbetsdomstolen. Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 maj 2021.