Bakgrunden till att studenten stängts av från läkarutbildningen är att han skickat ovälkomna mejl till sina kvinnliga medstudenter. Kvinnorna upplevde detta som obehagligt. Efter att universitetet haft kontakter med studenten och erbjudit hjälp fortsatte han att skicka mejl till de kvinnliga studenterna och hela klassen. 

Universitetet ansökte om att han skulle avskiljas från utbildningen. Skälet var psykisk störning i kombination med påtaglig risk för att orsaka psykisk skada i form av obehag, rädsla och otrygghet hos de kvinnliga studenterna och även hos patienter. Men Högskolans avskiljandenämnd (HAN) bedömde inte att det fanns tillräckliga skäl för att stänga av studenten. Beslutet överklagades till Förvaltningsrätten i Stockholm av Linköpings universitet, som gick på universitetets linje och beslutade att studenten skulle avskiljas.  

Läkarstudenten överklagade beslutet till Kammarrätten i Stockholm. Han anförde att risken att han skulle skada någon annan person i princip var obefintlig. Kammarrätten avslog dock överklagandet.

Nu har den avstängde studenten överklagat till högsta instans, Högsta förvaltningsdomstolen. Domstolen har ännu inte tagit ställning till om målet ska prövas. Huvuduppgiften för domstolen är att skapa prejudikat, det vill säga vägledande avgöranden. Därför tas endast mål där rättsläget är oklart upp.

Läkarstudenten anser att flera principfrågor behöver ett förtydligande. Bland annat ifrågasätter han om det verkligen är bevisat att det föreligger en tillräcklig psykisk störning för att motivera ett avskiljande samt om det obehag som hans medstudenter upplevt är att betrakta som skada för dem i lagens mening. Han är även kritisk till utredningen som har gjorts.

Linköpings universitetet har tidigare sagt att man vill få »ett tydlig ställningstagande i fråga om vilken grad av skada som medstudenter ska behöva tolerera, ställt i relation till universitetets arbetsmiljöansvar för medstudenterna«.

Högsta förvaltningsdomstolens bedömning följs noga av Örebro universitet. Tidigare i år stängdes en läkarstudent vid Örebro universitet  tillfälligt av från utbildningen efter att ha gjort närmanden mot unga patienter via sociala medier.

Studenten är avstängd till december. Örebro universitetsrektor Johan Schnürer har varit tydlig med att han anser att studenten, på grund av sitt agerande, är olämplig för läkaryrket. Men universitet får inte fatta ett sådant beslut. Det får bara HAN göra. Universitet har ännu inte bestämt sig för om det ska lämna in en ansökan om avskiljande till HAN. 

Läs mer: 

Läkarstudent portas från utbildningen efter olämpligt mejlande

Universitet vill ha vassare verktyg mot olämpliga studenter

SLF student kritiska mot lärosätenas lämplighetskontroll

800 läkare och studenter i öppet brev efter students avstängning

Läkarstudent stängs av efter att ha kontaktat minderåriga patienter

SLF Student vill se nya kriterier för avskiljande av läkarstudent

Dömd student får fortsätta på läkarutbildning

Barnporrbrott var inte tillräckligt allvarligt för att stänga av student

Prövning vid Högsta förvaltningsdomstolen

Högsta förvaltningsdomstolen (tidigare Regeringsrätten) är högsta instans bland de allmänna förvaltningsdomstolarna. Huvuduppgiften är att skapa prejudikat. Det innebär att domstolen genom avgöranden vägleder domstolar och myndigheter i hur gällande rätt ska tolkas och tillämpas.

Domstolen tar därför bara upp mål där ett avgörande kan ge sådan vägledning. För att en sådan dom eller ett sådant beslut ska tas upp till prövning i sak krävs att Högsta förvaltningsdomstolen meddelar prövningstillstånd.

Som huvudregel meddelas prövningstillstånd i Högsta förvaltningsdomstolen endast om det finns en fråga i målet där det råder oklarhet kring hur lagstiftningen ska tolkas. Det ska finnas ett behov av ett avgörande som kan vägleda domstolar och myndigheter i hur fall med liknande omständigheter ska bedömas i framtiden.

Källa: Högsta förvaltningsdomstolen

Högskolelagen 4 KAP 6 §:

Regeringen får meddela föreskrifter om att en student tills vidare ska avskiljas från utbildningen i fall då studenten:

   1. lider av psykisk störning

   2. missbrukar alkohol eller narkotika

   3. har gjort sig skyldig till allvarlig brottslighet.

Som ytterligare förutsättning för ett avskiljande gäller att det, till följd av något sådant förhållande som avses i första stycket 1–3, bedöms föreligga en påtaglig risk att studenten kan komma att skada annan person eller värdefull egendom under utbildningen.