Läkarförbundet, Tandläkarförbundet och Dietisternas riksförbund har tagit fram en rapport om barn och ungas kost- och levnadsvanor.

Rapporten bygger på en enkätundersökning som skickades ut till skolor och som skulle besvaras av skolsköterskor eller skolläkare. Totalt inkom 246 svar, och av dessa svar var alla utom ett från skolsköterskor. Svar inkom från alla län utom Gotland. Utslaget på kommuner besvarades enkäten av minst en person i 44 procent av landets kommuner.

Resultaten av enkätundersökningen visar bland annat att respondenterna anser att problem med övervikt och fetma ökat bland elever under de senaste tio åren och att det är vanligt att föräldrar är oroade över barnens matvanor, konsumtion av godis eller brist på motion.

88 procent av de svarande uppger att de skulle ha nytta av stöd när frågor om barnens kost- och motionsvanor lyfts med föräldrar. Mest efterfrågat var informationsmaterial till föräldrar och information om näringsriktig mat.

Läkarförbundet, Tandläkarförbundet, Vårdförbundet och Dietisternas riksförbund kommer nu att ta fram ett sådant stödjande informationsmaterial.

– Det är problematiskt att diskussioner kring kost ofta präglas av otydlighet och tyckande. Parallellt med samhällsinformation från olika myndigheter finns också många andra aktörer som agerar utifrån sina särintressen. Breda initiativ bör tas för att skapa gemensamma vetenskapligt grundade utgångspunkter och budskap om livsmedel och hälsa. Det ska vara lätt att göra rätt, säger Läkarförbundets Heidi Stensmyren i en kommentar på förbundets webbplats.

Enkätresultaten visar också att många upplever att det finns brister i samordningen kring barnens hälsa. 98 procent av dem som besvarat enkäten uppger att samhällets insatser för barnens hälsa i stor eller viss utsträckning behöver samordnas bättre.

– Om vi vill vända utvecklingen när det gäller övervikt, psykisk ohälsa, missbruk och en försämrad munhälsa hos barn och unga då måste vi förändra mandatet för elevhälsan. Vi vill att ansvaret för elevhälsan och skolhälsovården åter läggs hos den medicinska professionen. I dag ligger ansvaret hos skolledarna, det vill säga rektorerna på skolorna, säger Heidi Stensmyren.

Rapporten finns att ta del av på Läkarförbundets webbplats.