Det är i samband med en så kallad Opcat-inspektion, som granskar förhållanden för frihetsberövade, som Justitieombudsmannen (JO) skriver att den psykiatriska akutmottagningen vid Östra sjukhuset i dag har ett betydligt större patientunderlag än vad den egentligen är avsedd för.

JO konstaterar bland annat att det förekommit att 30 patienter, varav en del med anhöriga, vistats i lokalerna samtidigt och att personalen då inte haft kontroll över patienterna.

Särskilt allvarligt är det att ansvaret för normal tillsyn inte är tydligt fördelat bland personalen och att sådan tillsyn inte dokumenteras, anser JO.

Västra Götalandsregionen uppmanas nu att se till att det finns tillräckligt med personal för att kunna utföra nödvändig tillsyn, och att personalen alltid har tillgång till den information om patienterna som de behöver för att kunna göra detta på ett patientsäkert sätt.

JO konstaterar också att det finns skäl att fortsätta följa hur det psykiatriska akutvårdsmottagandet organiseras i regionerna.

Vid en inspektion förra året kom JO fram till att psykakuten på S:t Görans sjukhus i Stockholm är kraftigt underdimensionerad.