Patientnämnden i Region Stockholm är kritisk till att vårdgivares kunskap om klagomålssystemet och om patientnämndens roll är dålig. »Detta är anmärkningsvärt 1,5 år efter reformens införande«, skriver nämnden, som också är kritisk till Socialstyrelsens information om hur patienter kan framföra klagomål. 

Sedan den 1 januari 2018 gäller att patienter som vill klaga på vården först ska vända sig till vårdgivarna och/eller patientnämnderna och inte direkt till Inspektionen för vård och omsorg, utom i vissa fall. I samband med ändringen fick Socialstyrelsen uppdraget att stödja övergången till det nya systemet och informera om förändringen.

Patienter som inte kan eller vill vända sig till vårdgivaren kan alltså få hjälp av patientnämnden, som tillsammans med vårdgivaren, numera utgör första linjen i klagomålssystemet. Och om ett klagomål framförs av patientnämnden är vårdgivaren skyldig att bistå nämnden och besvara klagomålet genom kontakt med nämnden, en skyldighet som framgår av 3 kap 8d § patientsäkerhetslagen och dess förarbeten, poängterar nämnden i sin skrivelse. Men trots detta är det vanligt att vårdgivaren ifrågasätter patientnämndens roll, enligt nämnden som skriver:

»Trots vårdgivarnas lagstadgade skyldighet att bistå patientnämnden är det vanligt förekommande att vårdgivare ifrågasätter att patietnämnden handlägger ett klagomålsärende, det förekommer också att patienten eller de närstående ifrågasätts för att de vänt sig till patientnämnden.«

Till skrivelsen bifogas ett sådant exempel på svar från en verksamhetschef, som bland annat skriver att »det är märkligt att få detta ärende via PaN«. Verksamhetschefen ger uttryck för uppfattningen att patienten i första hand ska vända sig till vårdgivaren och hänvisar till just Socialstyrelsen som källa.

Informationen på Socialstyrelsens webbplats, om att en patient som inte själv vill klaga kan vända sig till nämnden, är svårtillgänglig och bristfällig enligt patientnämnden, som citerar från en sida på Socialstyrelsens webbplats med rubriken När en patient har synpunkter eller klagomål där denna information inte fanns med. Sidan uppdaterades dock nyligen med följande tillägg: »En patient som inte kan eller vill vända sig till vårdgivaren direkt har alltid möjlighet att kontakta patientnämnden för att få hjälp och stöd vid klagomål. Ett klagomål från en patient kan alltså även komma från patientnämnden.«

Den 1 december i år ska Statskontoret redovisa sin uppföljning av det förändrade klagomålssystemet ur effektivitets- och patientperspektiv, och den sista december ska Socialstyrelsen redovisa sina insatser.

Läs också:

Nya lagar som börjar gälla 2018

Regeringen föreslår nya rutiner för patientklagomål

Regeringen vill att IVO ska slippa patientklagomål

Nytt klagomålssystem får grönt ljus

Utredning vill göra det enklare att klaga på vård

Privata vårdaktörer anmäler i mindre utsträckning till IVO