Regeringen beslutade den 4 juli om att överlämna en proposition till riksdagen med rubriken »Ett stärkt straffrättsligt skydd för blåljusverksamhet och myndighetsutövning«.

Förslaget är att ett nytt brott, »sabotage mot blåljusverksamhet«, införs i Brottsbalken för att särskilt kriminalisera angrepp på polisverksamhet, räddningstjänst eller ambulanssjukvård som syftar till att »allvarligt försvåra eller hindra utryckningsverksamhet eller brottsbekämpande verksamhet«. Straffet föreslås vara fängelse högst fyra år, och om brottet är grovt, fängelse i lägst två och högst 18 år eller livstid. 

Brottsbeteckningen har ändrats efter Lagrådet har uttalade sig om förslaget. Lagrådet var även kritiskt till straffskalan, men på den punkten har regeringen inte tagit intryck.

Propositionen innehåller också förslag om skärpt straffskala för grovt våld eller hot mot tjänsteman från dagens lägst sex månader till fyra års fängelse till lägst ett och högst sex års fängelse.

Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2020.

Läs även:

Lagrådet kritiserar förslag om straff för blåljussabotage

Skärpta straff föreslås för angrepp på blåljuspersonal

Hoppfullt efter möte om hot och våld i akutsjukvården

Regeringen kallar till samtal om hot och våld på akutmottagningar

SLF vill se åtgärder mot hot och våld