Enligt regeringen tillsätts kommissionen mot bakgrund av de utmaningar som välfärdssektorn står inför under de kommande åren. Bland annat visar uträkningar från Finansdepartementet att finansieringsgapet i kommunsektorn kommer att uppgå till 90 miljarder kronor år 2026.

Dessutom pekar prognoserna på att det ser bekymmersamt ut vad gäller tillgången på kompetens i välfärdssektorn för kommande decennium.

– Välfärden är vårt viktigaste omfördelande verktyg för att skapa ett jämlikt samhälle. De kommande åren kommer vi att behöva prioritera hårt för att mer resurser ska gå till välfärden, detta i en tid då vi blir fler äldre. Att vi lever allt längre är en vinst för folkhälsan och vårt välfärdssamhälle, men innebär också en stor utmaning. Tillsammans behöver vi hitta gemensamma lösningar som steg för steg stärker välfärden, säger finansminister Magdalena Andersson (S) i ett pressmeddelande.

Enligt regeringen behöver välfärdssektorns aktörer arbeta tillsammans för att stärka välfärden. Tanken är att kommissionen noggrant ska se över alla möjligheter att förbättra förutsättningarna för att kunna leverera välfärdstjänster i framtiden.

Kommissionen kommer att inleda arbetet till hösten, och regeringen ska bjuda in företrädare för landets kommuner, regioner och fackföreningar att delta.

Läkartidningen har tidigare berättat att det ekonomiska läget i regionerna försämrades förra året, och att tuffare tider är att vänta.

Den senaste ekonomirapporten från Sveriges Kommuner och landsting (SKL) visar bland annat att 16 av landets 21 regioner gjorde ett sämre resultat 2018 jämfört med 2017. Sex regioner redovisade ett minusresultat och endast en region hade ett resultat som motsvarade 2 procent av skatter och bidrag, det vill säga den nivå som brukar anges som riktmärke för en god ekonomisk hushållning.

SKL anser att det är glädjande att en välfärdskommission nu inrättas.

– Det är mycket angeläget att kommissionen inte bara drar upp storslagna principer för välfärdens utveckling, utan att det också leder till konkreta åtgärder som berörda aktörer genomför. Vi ser att kommissionen är ett bra första steg bort från kortsiktiga statliga satsningar, säger Anders Knape, ordförande för SKL, i ett pressmeddelande.

SKL betonar samtidigt vikten av att minskad detaljstyrning och färre riktade statsbidrag.

– En grundbult för välfärdens framtida finansiering är att vi kommer bort ifrån kortsiktiga finansieringslösningar på ett och två år. Kommuner och regioner behöver långsiktiga planeringsförutsättningar och staten behöver tillit till att kunskapen om välfärdens olika delar finns lokalt och regionalt, säger Anders Knape.

Välfärdskommissionens arbete ska slutredovisas senast den 31 december 2021.

Läs också:

Tuffare tider väntar regionerna

Sex regioner landade på minus

Många landsting »konkursmässiga«