– Könsdysfori hos barn och unga är en aktuell och angelägen fråga, men kunskapen är i många fall bristfällig. Det är därför centralt att öka kunskapen och viktigt att vi från regeringens sida ger SBU det här uppdraget, säger socialminister Lena Hallengren (S) i ett pressmeddelande.

SBU ska se över det vetenskapliga underlaget för utredning av diagnos och behandling av barn och unga.

I uppdraget ingår att samla kunskap om orsakerna till de senaste årens ökning av barn och unga i höginkomstländer som vänder sig till vården för utredning av könsdysfori.

Myndigheten ska också beakta »eventuella skillnader som kan finnas beroende på vilket kön som personen tilldelats vid födseln, och fästa vikt vid såväl sociala som medicinska aspekter«, enligt pressmeddelandet.

Uppdraget ska genomföras i nära samarbete med Socialstyrelsen. Slutredovisning till Socialdepartementet ska ske senast den 20 december i år.

Beslutet att ge SBU uppdraget att göra en kunskapsöversikt ligger i linje med ett önskemål från Statens medicinsk-etiska råd (Smer).

I slutet av april i år skickade Smer ett brev till Socialdepartementet där myndigheten bland annat föreslog att SBU skulle genomföra en systematisk kunskapsöversikt om könsdysfori.

Smer ville också att Läkemedelsverket skulle få i uppdrag att analysera off label-förskrivningen av olika pubertetshämmande och könskonträra läkemedel hos barn och ungdomar. Smer ville dessutom att Socialstyrelsen får uppdrag att uppdatera sitt kunskapsstöd »God vård av barn och ungdomar med könsdysfori«.

Läs mer:

Smer vill att myndigheter stärker kunskapen om könsdysfori

Kraftig ökning av könsdysfori bland barn och unga