2017 genomfördes lagändringar som innebar att Kriminalvården tog över huvudansvaret för en stor del av transporterna av frihetsberövade personer från polisen.

Nu vill regeringen att reglerna kring dessa transporter förtydligas och kompletteras ytterligare. Syftet är att myndigheternas resurser ska kunna användas mer effektivt. Det framgår av ett utkast till en lagrådsremiss.

Förslaget innebär bland annat att polisen alltid ska beakta samtliga omständigheter i det enskilda fallet när de avgör hur lämpligt det är att ett transportuppdrag lämnas över till Kriminalvården.

Det kan bland annat handla om att beakta vilken myndighet som kan utföra transporten på det mest resurseffektiva sättet med hänsyn till tidpunkt, plats och andra förutsättningar. Enligt utkastet bör det också tas hänsyn till att Kriminalvården inte har en utryckningsorganisation.

Nu har Sveriges läkarförbund lämnat synpunkter på förslagen till Saco, som fått utkastet på remiss.

Läkarförbundet fokuserar i sitt svar på patienter som vårdas med stöd av tvångsvårdslagstiftningarna LPT (lagen om psykiatrisk tvångsvård) och LRV (lagen om rättspsykiatrisk vård), och förbundet är sammanfattningsvis positivt till förslagen.

Läkarförbundet skriver att man uppmärksammat ett antal problem sedan Kriminalvården tog över ansvaret för transporter av frihetsberövade.

Ett problem är just att Kriminalvården inte utför transporter utanför kontorstid och inte har någon utryckningsmöjlighet. Förbundet pekar på att det medfört fördröjningar i vården för patienter som på en akutmottagning fått vårdintyg och beslut om kvarhållning, och som av vårdtekniska skäl ska överföras till en annan sjukvårdsinrättning. 

Förbundet skriver också att transporter av Kriminalvården riskerar att medföra en stigmatisering av psykiskt sjuka. Läkarförbundet anser att polisen har erfarenhet av att samarbeta väl kring destigmatisering, bland annat genom att de poliser som genomfört transporterna varit civilklädda och att omhändertagandet präglats av respekt och lyhördhet.

Dessutom pekar Läkarförbundet på att Kriminalvårdens personal kan sakna både utbildning och erfarenhet av arbete med psykiskt sjuka personer, vilket har medfört brister i bemötandet av psykiskt sjuka frihetsberövade personer.

Sammanfattningsvis skriver Läkarförbundet att transporterna av psykiskt sjuka med hjälp av Kriminalvården i vissa avseenden blivit sämre. Förbundet anser att det är en förbättring att Polismyndigheten föreslås ta över transporterna om det är lämpligt med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet.