Hjälp att sluta röka är en av de åtgärder som WHO menar är de mest effektiva för att minska tobaksanvändningen. Men det är också den åtgärd som minst antal länder har infört – bara 23, enligt WHO:s nyligen släppta rapport som i år fokuserar på hur bra länder är på att vidta åtgärder för att minska tobaksberoendet.

Ett av de nya länderna i denna skara är Sverige, tillsammans med Tjeckien, Saudiarabien och Slovakien. Sedan tidigare räknas bland annat USA, Senegal och Brasilien till de länder som gör mest för att hjälpa rökare att fimpa.

Hjälp att sluta röka är en av sex åtgärder för att minska tobaksberoendet som WHO har identifierat som bäst. Sverige är också bland de bästa i världen på att bevaka utbredningen av tobaksanvändning och sätta varnande text och bild på tobaksprodukter.

Sverige är däremot inte bland de bästa på anti-rökningskampanjer i massmedier. Det är emellertid länder som USA, Frankrike och Senegal. Enligt WHO är tv-kampanjer med grafiska bilder särskilt effektiva för att motivera rökare att sluta.

Förbud mot tobaksreklam och sponsring av tobaksbolag i olika sammanhang är inte speciellt vanligt i västvärlden. Det är något som vare sig de nordiska länderna, Nordamerika eller majoriteten av Västeuropa har infört. Det har däremot lanserats i bland annat Brasilien, Ryssland och Afghanistan. Ett reklamförbud minskar risken att unga börjar röka, menar WHO.

Sverige har inte heller varit bland de bästa på att skapa rökfria miljöer och därigenom skydda invånarna från passiv rökning. Där har exempelvis Gambia, Ryssland och Australien varit bättre. Men kanske kan Sverige avancera i framtida WHO-rapporter – den 1 juli i år infördes rökförbud på flera platser i utomhusmiljön.

På det stora hela görs framsteg i kampen mot tobak runtom i världen, menar WHO. Många miljoner liv har räddats sedan organisationen 2007 började uppmana världens länder att tillämpa de sex strategierna mot rökning. I dag lever fem miljarder människor i länder som anses vara bland de bästa på åtminstone någon av dessa strategier.

Men trots att tobaksanvändningen procentuellt sett minskar, gör befolkningsökningen att antalet rökare ligger på en »envist hög« nivå. Och många länder gör inte tillräckligt för att hjälpa tobaksberoende att sluta. Enligt WHO bör länder som ett minimum erbjuda hjälp inom primärvården. 

En positiv aspekt är dock att förutom de 23 länder som i dag är duktiga på att erbjuda hjälp för rökare att sluta är 67 länder inte långt ifrån att räknas till denna skara.

WHO:s rapport presenterades den 26 juli i Brasilien. Landet är det andra och enda efter Turkiet som WHO anser utmärker sig inom alla sex strategier mot tobaksanvändningen. Rapporten finns på WHO:s webbplats.