I Värmland och Dalarna startade BT-piloten i mitten av augusti. I Värmland hade man hoppats på mellan sex och tio deltagare, men det blev till slut bara fem stycken. Nu är de utplacerade på olika orter och kommer att göra en 10,5 månader lång basttjänstgöring. Två befinner sig i Karlstadsområdet, en i Torsbyområdet och två i Arvika. Fem introduktionsveckor är gemensamma.

I Dalarna sökte man fyra-sex läkare till piloten. Det blev fyra som nu har två veckors introduktion, följt av cirka fyra månader i primärvården, fyra månader i akutsjukvården – som här görs inom internmedicin – och två månader psykiatri. Två läkare är placerade i mellersta Dalarna och två i södra Dalarna.

I Östergötland har man rekryterat sex BT-pilotläkare, vilket även var det antal som man sökt efter. Gruppen startar sin 9-månader långa basttjänstgöring i början av september. Den riktiga BT-tjänsten är dock tänkt att pågå i 13 månader i normalfallet.

I Sörmland omvandlas KULT (kompletterande underläkartjänstgöring för utlandsutbildade läkare) till en BT-pilot med start i september. Egentligen fanns plats för sex läkare, men efter flera sena avhopp har regionen i nuläget bara tre BT-pilotläkare. Den sörmländska piloten är den längsta – 12 månader.

Nästa sommar blir bastjänstgöring (BT) en obligatorisk inledande del av läkarnas specialiseringstjänstgöring. De första åren kommer det dock bara att vara utlandsutbildade läkare som berörs av förändringen. De första svenskutbildade läkarna kommer att göra BT först efter de gått igenom den nya sexåriga läkarutbildningen som ska dra igång 2021.

Bastjänstgöringen (BT) är del av en större reform som även innebär en ny legitimationsgrundande läkarutbildning och att allmäntjänstgöringen (AT) tas bort. BT blir en fristående, inledande del i ST och en målstyrd utbildning som ska vara minst sex månader lång med två obligatoriska placeringar inom primärvård och akutsjukvård och max fyra placeringar totalt sett.

Arbetet med att ta fram en BT-föreskrift pågår hos Socialstyrelsen. Den kommer bland annat innehålla en del med målbeskrivningar som anger vilken kompetens BT-läkaren ska uppnå och paragrafer om exempelvis vad som gäller för de obligatoriska placeringarna, vem som får handleda och hur bedömningar ska göras. I början av nästa år har Socialstyrelsen sagt att föreskriften ska ut på remiss. Men den färdiga versionen kommer troligen först strax före juli 2020, då lagstiftningen kring BT träder i kraft.

Läs också:

Pilotförsök ska visa vägen för läkarnas BT

FYRA BT-PILOTER 

Sörmland: Omvandlar KULT (kompletterande underläkartjänstgöring) till en BT-pilot med start i september. Piloten är 12 månader (tre månader inom psykiatrin, fem månader akutmedicin – varav tre månader medicin, två månader kirurgi/ortopedi – samt fyra månader primärvård). En »portfoliomodell« används där BT-läkaren samlar bedömda kompetenser och utbildningsmoment. 

Östergötland: BT-pilot i Motala med omnejd med start i september. 9 månader lång för att den ska hinna utvärderas (cirka en månads introduktionsutbildning, tre månader akutvård – varav en månad på en akutmottagning, tre månader primärvård och två månader psykiatri). En viktig byggsten i BT-piloten är regionens introduktionsprogram för utlandsutbildade läkare. Den riktiga BT-tjänsten är tänkt att bli 13 månader som standard med fyra placeringar: tre obligatoriska (akutsjukvård, primärvård och psykiatri) och en frivillig. Den frivilliga är i första hand tänkt för att täcka kunskapsluckor. 

Värmland: Start augusti i Karlstad, Torsby och Arvika. 10,5 månader lång. Två huvudsakliga modeller: BT allmänmedicin (2+3 månader allmänmedicin, 3 månader akutsjukvård, 2 månader psykiatri) och BT akutsjukvård (3+2 månader akutsjukvård i stället). Sedan planeras standardmodellen för BT bli 12 månader, med lite olika placeringar beroende på ort/sjukhus. Psykiatriplacering dock obligatorisk. Samarbete med Dalarna, bland annat gemensamma handledarutbildningar. 

Dalarna: Start augusti, 10,5 månader (1,5–2 veckors introduktion med AT-läkarna, 4 månader internmedicin, 4 månader allmänmedicin och 2 månader psykiatri). Den riktiga BT-tjänsten kommer eventuellt ha ett standardupplägg på 13 månader (2 veckor introduktion, 3–4 månader »akut specialitet«, 3–4 månader allmänmedicin, 2 månader psykiatri plus eventuellt ytterligare en placering). Rekrytering 2–4 gånger per år. Samarbete med Värmland, bland annat gemensamma handledarutbildningar.