Socialminister Lena Hallengren (S). Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

I en skriftlig fråga till socialminister Lena Hallengren (S) den 12 augusti undrade riksdagsledamoten Johan Hultberg (M) om socialministern avser att »vidta några åtgärder, i form av ökad nationell styrning, i syfte att säkerställa att läkarna ges den fortbildning som krävs för att hälso- och sjukvården ska hållas modern och säker?«

Johan Hultberg hänvisade i sin fråga till Sjukhusläkarnas ordförande Karin Båtelsons ledare i tidningen Sjukhusläkaren nr 2/2019. Han skrev att han delar hennes uppfattning att regeringen bör ta ett större ansvar, bland annat genom en nationell föreskrift om att alla läkare ska ha en individuell fortbildningsplan och en öronmärkt budget för fortbildning.

Lena Hallengren har besvarat frågan på riksdagens webbplats. Några planer på föreskrifter eller öronmärkt budget nämns inte.

Ministern hänvisar till 3 miljarder i statsbidrag till »vårdens medarbetare« som ges till kommuner och landsting för 2019. Medlen ska användas till att stötta regionerna i att skapa goda förutsättningar för medarebetare i vården, enligt tidigare pressmeddelande. I svaret till Johan Hultberg skriver Lena Hallengren: »Medlen ska t.ex. användas för utveckling av medarbetarnas arbetssituation, vilket innefattar ledarskap, arbetsmiljö, rätt antal medarbetare samt insatser för att behålla och utveckla medarbetare.« 

Lena Hallengren hänvisar också till vårdgivarens ansvar, dels ett ansvar enligt hälso- och sjukvårdslagen att se till att vårdpersonal har kompetens som krävs för att ge god vård, dels ansvar enligt patientsäkerhetslagen att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete.