Patient sökte vårdcentral för lockkänsla och nedsatt hörsel på ena örat. Besvären tolkades av läkaren som inflammation. Patienten fick läkemedelsbehandling, som dock inte hade effekt. Hörseltest gjordes därför, en månad efter första besöket. Testet visade inget anmärkningsvärt. Patienten fick lugnande besked om att besvären skulle ge med sig av sig själva.

Ett år efter första symtomet sökte patienten akut för hörselnedsättning och kraftig yrsel. Magnetkameraundersökning visade godartad tumör på hörsel- och balansnerven. Fyra månader senare opererades patienten, men är efter operationen döv på vänster öra och har tinnitus. Patienten har anmält klagomål hos Inspektionen för vård och omsorg, Ivo.

Ivo konstaterar i sitt beslut att vårdprogram avseende hörselnedsättning inte följdes av läkaren på vårdcentralen. Enligt vårdprogrammet ska sådana symtom som patienten uppvisade leda till närmare undersökning av orsaken till hörselnedsättningen, och Ivo anser att läkarens handläggning inte varit förenlig med patientsäkerhetslagens krav på sakkunnig och omsorgsfull vård i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet.

Även vårdgivaren har konstaterat att vårdprogrammet inte följdes och har, enligt Ivos beslut, vidtagit åtgärder för att händelsen inte ska upprepas. Vårdgivaren har även anmält händelsen enligt lex Maria.