En läkare vars legitimation återkallats av Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) är skäligen misstänkt för att obehörigen och mot ersättning utövat läkaryrket, ett brott som ger böter eller fängelse i högst sex månader. Läkaren är därför åtalsanmäld av Inspektionen för vård och omsorg till åklagarkammaren.

Läkaren dömdes i tingsrätten 2016 för sexuellt ofredande av en patient till 60 dagsböter, villkorlig dom och 5 000 kronor i skadestånd. Ofredandet skedde i tjänsten 2014, i ett stängt undersökningsrum i samband med att patienten ansökte om ett intyg. Läkaren pussade patienten på axeln, försökte krama patienten och pussa på munnen och ställde frågor av sexuell karaktär. Läkaren dömdes även av hovrätten, i april 2017. Hovrätten sänkte antalet dagsböter till 40 och höjde skadeståndet till 7 000 kronor. Hovrättens dom vann laga kraft då Högsta domstolen i juni 2017 beslutade att inte meddela prövningstillstånd.

I december 2017 anmälde Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) läkaren till HSAN och yrkade att läkares legitimation skulle återkallas, i andra hand yrkade Ivo om prövotid. Ivo bedömde att läkaren »genom att sexuellt ofreda en patient i en behandlingssituation, har gjort sig skyldig till ett brott som är ägnat att påverka förtroendet« för läkaren. Även »den tillit som allmänheten har rätt att hysa till en legitimerad yrkesutövare har undergrävts och kan även ha inverkat på förtroendet på hälso- och sjukvården i stort«, enligt Ivo.

Läkarens legitimation återkallades av HSAN i maj 2018.

HSAN skriver bland annat att läkaren »genom de omständigheter som framkommit kring det sexuella ofredandet som han gjort sig skyldig till, visat sådana brister i omdöme och ansvarstagande som inte är förenliga med en yrkesverksamhet som läkare«. HSAN:s beslut om återkallelse gäller omedelbart. Beslutet togs i maj 2018.

Läkaren överklagade HSAN:s beslut till förvaltningsrätten som i november 2018 avslog överklagandet. 

Även förvaltningsrättens dom överklagades av läkaren, och den 4 mars 2019 meddelade kammarrätten prövningstillstånd och avslog överklagandet.

Och nu anmäler Ivo alltså läkaren till åtal efter att i mars 2019 ha fått information om att läkaren arbetat vid en vårdcentral och använt en förskrivarkod som varit ogiltig. Läkaren har avskedats från vårdcentralen efter att det framkommit att legitimationen återkallats. Läkaren, som hade underlåtit att informera arbetsgivaren om att legitimationen var indragen, menade då att en domstolsprocess pågick.

Läkaren har, enligt Ivo, inte inkommit med yttrande över åtalsanmälan.

Patientsäkerhetslagen

7 kap. 29 §  andra stycket

Om hälso- och sjukvårdspersonal är skäligen misstänkt för att i yrkesutövningen ha begått ett brott för vilket fängelse är föreskrivet, ska Inspektionen för vård och omsorg, om inte annat följer av 9 kap. 17 §, göra anmälan till åtal.

10 kap. 3 §   

En läkare vars legitimation har återkallats eller vars behörighet annars har upphört eller begränsats och som obehörigen och mot ersättning utövar läkaryrket, döms till böter eller fängelse i högst sex månader.