– Vi har fått in över 100 remissvar varav merparten varit positiva till förslagen om att koncentrera dessa tre vårdområden, säger Kristina Wikner, enhetschef för nationell högspecialiserad vård, i en kommentar på Socialstyrelsens webbplats.

Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att se över vilka vårdområden som lämpar sig bäst för nationell högspecialiserad vård, vilket innebär att vården koncentreras till max fem platser i landet.

I våras gick ett förslag om att koncentrera de tre nu aktuella vårdområdena ut på remiss, vilket Läkartidningen berättat om. Och nu har alltså Socialstyrelsen fattat beslut i frågan.

Läs mer om besluten här:

Beslut om viss vård vid endometrios

Beslut om Exit

Beslut om viss vård vid trofoblastsjukdomar

Regionerna kommer nu att kunna ansöka om att få bedriva den aktuella vården – Socialstyrelsen gör en utlysning under september.

Om allt flyter på beräknas nämnden för nationell högspecialiserad vård kunna fatta de första tillståndsbesluten i mars nästa år, enligt myndigheten.

Och det här är alltså långt ifrån de enda vårdområden som ska koncentreras framöver.

Under våren har all vård kartlagts av de nationella programområdena. Totalt finns nu en lista med förslag på mer än 250 vårdområden som eventuellt skulle kunna bli nationell högspecialiserad vård, vilket Läkartidningen också har berättat om.

Utifrån den listan startar under hösten den första omgången sakkunniggrupper efter pilotarbetet.

Under hösten planeras också fler underlag från sakkunniggrupper skickas på remiss, främst inom området kvinnosjukdom och förlossning. 

Det handlar om avancerad kirurgi efter förlossning, gravida med svår hjärtsjukdom, nätkirurgi vid prolaps, preimplantatorisk genetisk diagnostik (PGD), fosterterapi samt moyamoya.