Fallet med läkarstudenten i Linköping har beskrivits som principiellt intressant, och följs noga av andra lärosäten. Bland annat Örebro universitet som nyligen skickade in en ansökan om avskiljande till Högskolans avskiljandenämnd (HAN) angående en läkarstudent som på ett olämpligt sätt kontaktat underåriga patienter som han mött på sin verksamhetsförlagda utbildning.

Bakgrunden till att studenten i Linköping stängdes av från läkarutbildningen är att han har skrämt och oroat sina yngre kvinnliga medstudenter genom att skicka ovälkomna mejl till dem. Trots tillsägelse och erbjuden hjälp, fortsatte studenten att ta kontakt med de andra studenterna.

Linköpings universitet ansökte till HAN för att få studenten avskild från utbildningen.  Skälet som angavs var psykisk störning i kombination med påtaglig risk för att orsaka psykisk skada i form av obehag, rädsla och otrygghet hos de kvinnliga studenterna och även hos patienter. Men HAN sa nej. Studenten fick gå kvar på utbildningen.

Linköpings universitet överklagade beslutet till Förvaltningsrätten i Stockholm, som ändrade beslutet och meddelade att studenten skulle avskiljas.

Läkarstudenten överklagade till Kammarrätten, som dock avslog överklagan. Då tog läkarstudenten målet vidare till högsta instans, Högsta förvaltningsdomstolen. Där tas bara mål upp som anses som principiellt viktiga eftersom rättsläget är oklart.

I sin överklagan skriver läkarstudenten att han anser att flera principfrågor behöver ett förtydligande. Bland annat ifrågasätter han om det verkligen är bevisat att det föreligger en tillräcklig psykisk störning för att motivera ett avskiljande, samt om det obehag som hans medstudenter upplevt är att betrakta som skada för dem i lagens mening.

Linköpings universitetet har tidigare sagt att man vill få »ett tydligt ställningstagande i fråga om vilken grad av skada som medstudenter ska behöva tolerera, ställt i relation till universitetets arbetsmiljöansvar för medstudenterna«.

Men i slutet av förra veckan beslutade Högsta förvaltningsdomstolen att målet inte beviljas prövningstillstånd. Det innebär att det har nått sin slutpunkt. Beslutet om att studenten ska stängas av från utbildningen för gott står alltså fast.

Nyligen beslutade HAN att en student i Lund, som dömts till två års fängelse för våldtäkt, inte ska avskiljas. Det beror på att våldtäktsdomen överklagats till hovrätten, och därför inte har vunnit laga kraft. Studenten anser sig inte heller vara våldsam och lyfter fram att studierna bedrivits fläckfritt. Lunds universitet har ännu inte bestämt om de ska överklaga HAN:s beslut. 

Läs även:

Lunds universitet vill stänga av läkarstudent

Läkarstudent portas från utbildningen efter olämpligt mejlande

Universitet vill ha vassare verktyg mot olämpliga studenter

SLF student kritiska mot lärosätenas lämplighetskontroll

800 läkare och studenter i öppet brev efter students avstängning

Läkarstudent stängs av efter att ha kontaktat minderåriga patienter

SLF Student vill se nya kriterier för avskiljande av läkarstudent

Dömd student får fortsätta på läkarutbildning

Barnporrbrott var inte tillräckligt allvarligt för att stänga av student

SKILLNAD MELLAN AVSKILJANDE OCH DISCIPLINÄR ÅTGÄRD

En student kan avskiljas från sin högskoleutbildning om han eller hon lider av psykisk störning, missbrukar alkohol eller narkotika eller har gjort sig skyldig till allvarlig brottslighet. Det måste dessutom finnas en påtaglig risk att han eller hon kan skada en annan person eller värdefull egendom under utbildningen.

Det är stor skillnad mellan ett avskiljande och de disciplinära åtgärder ett lärosäte kan vidta. Disciplinära åtgärder är en sorts bestraffning för förseelser som exempelvis fusk. Vid avskiljning får studenten inte fortsätta den pågående utbildningen och i regel inte antas till en utbildning med liknande innehåll. 

En dom vinner laga kraft när den inte längre kan överklagas, vilket kan bero på att tiden för överklagan gått ut eller att en högre instans inte tar upp fallet.

Källor: Högskolans avskiljandenämnd, Sveriges domstolar