Chefsjustitieombudsmannen Elisabeth Rynning. Foto: Pernille Tofte

Det är Chefsjustitieombudsmannen Elisabeth Rynning som tagit initiativ till en granskning för att se om det finns behov av kompletterande eller ändrade föreskrifter när det gäller handläggningen av sena aborter och tolkningen av abortlagens bestämmelser.

Bakgrunden är att JO fått in klagomål rörande handläggningen av en sen abort, samt att frågan debatterades flitigt i medierna 2017 i samband med att en neonatalläkare försökt rädda livet på ett aborterat foster i vecka 22 som visat livsduglighet. 

– Min utredning handlar inte om aborträtten eller gränserna för abort, utan frågan har varit om abortlagens bestämmelser är tillräckligt tydliga samt tillämpas enhetligt och ändamålsenligt i hela landet. Min uppfattning är att så inte är fallet, säger Elisabeth Rynning i ett pressmeddelande.

JO har studerat abortlagen och andra relevanta bestämmelser, begärt yttranden från Socialstyrelsen och Inspektionen för vård och omsorg (Ivo), samt tagit del av en rapport från Statens medicinsk-etiska råd och ett konsensusdokument som togs fram av professionsföreningarna förra året.

Av yttrandena från Socialstyrelsen och Ivo framgår att ingen av myndigheterna anser att det finns behov av ytterligare föreskrifter och vägledning.

Men JO:s slutsats är att det finns oklarheter kring sena aborter som riskerar att leda till rättsosäkerhet och skillnader i tillämpning över landet. Oenigheten i tolkningen handlar bland annat om tidsgränser, vad begreppet livsduglighet egentligen innebär och hur ett foster som visar livstecken efter en sen abort ska tas om hand.

– Min uppfattning är att dessa frågor behöver bli föremål för en ny utredning och regleras på ett klart och tydligt sätt i lag och andra föreskrifter. Jag uppmärksammar därför regeringen på behovet av en översyn av den rättsliga regleringen, säger Elisabeth Rynning i pressmeddelandet.

Läs JO:s granskning här.

Läs mer:

Smer: Ersätt livsduglighetsgränsen för abort med fast veckogräns

Gemensamt förslag till riktlinjer vid sen abort klart

Läkare ska diskutera tolkning av abortlagen med Socialstyrelsen

»Inte Rättsliga rådets sak att tolka abortlagen«

Läkares livräddande insatser för aborterade foster väcker debatt