Efter att hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Region Stockholm noterat avvikelser kring en neurologimottagning valde man att inleda en fördjupad granskning. 

Granskningen, som genomfördes av två specialistläkare, blev klar i augusti i år. I rapporten framkommer flera allvarliga brister vid läkarmottagningen.

I en sammanfattande slutsats konstateras »tydliga avsteg från lag, avtal samt vetenskap och beprövad erfarenhet hos granskad vårdgivare med påföljande allvarliga brister avseende vårdkvalitet, patientsäkerhet och kostnadseffektivitet«.

Granskningsunderlaget har omfattat över 1 000 vårdkontakter.

Enligt rapporten finns bland annat allvarliga brister vad gäller vårdens kvalitet. I fem av sex granskade patientkategorier är bedömningen att uppemot 70 procent av besöken varit medicinskt omotiverade. 

Dessutom konstateras mycket allvarliga brister vad gäller journalföringen, vilket utgör en tydlig patientsäkerhetsrisk.

Granskarnas rekommendation till Region Stockholm var därför att avtalet med vårdgivaren borde avslutas.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen gjorde också bedömningen att rapportens slutsatser utgjorde skäl för att säga upp avtalet.

Frågan skulle behandlas i avtalsutskottet den 11 september, men efter att den ansvariga läkaren i slutet av augusti haft ett möte med representanter från förvaltningen valde han självmant att säga upp avtalet.

Eva Bring, enhetschef vid hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Region Stockholm, uppger för Dagens Nyheter att hundratals patienter påverkas av nedläggningen, men att patienterna kommer att kunna tas om hand av Danderyds sjukhus.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har dessutom riktat ett återbetalningskrav mot mottagningen.

– Vi har kommunicerat ett återbetalningskrav på ungefär 800 000 kronor till honom, säger Eva Bring, till Dagens Nyheter.