Den gamla upplagan har drygt tio år på nacken och Sveriges Kommuner och landsting (SKL) har länge påpekat behovet av en ny. Den nuvarande versionen innehåller till exempel väldigt lite om IT-system och informationsäkerhet, ett område som blivit allt viktigare under det senaste decenniet.

Syftet med vägledningen är att förmedla kunskap och erfarenhet för att förbättra sjukhusens funktionssäkerhet. Den tar bland annat upp el-, vatten- och värmeförsörjning, och skydd mot farliga ämnen.

Men nu pågår alltså arbetet med att ta fram en ny vägledning. Arbetet har pågått i flera år och befinner sig i ett slutskede. Det leds av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) i samarbete med Socialstyrelsen och SKL. Vägledningen skickas på remiss senare i höst och den färdiga versionen väntas vara klar i mars nästa år.

Enligt SKL har arbetet med robusta sjukhus fallit mellan stolarna under de senaste åren (se faktaruta). Men nu har MSB sagt att de avser att återuppta stödet, som förutom vägledningen även består av rådgivning och bidrag till investeringar i robusthet. För närvarande pågår diskussioner på ledningsnivå mellan SKL och MSB om detta.

Markus Planmo är expert på krisberedskap på SKL, som länge verkat för att det samlade stödet till sjukhusens robusthet ska återupptas.

–  Regionerna har mycket kunskaper om funktionssäkerhet, men om de ska kunna beakta statens önskemål om robusthet krävs det ett aktivt stöd från MSB. Därför är det är viktigt att stödet snabbt återupptas, säger han.

Han ser även en risk att staten i efterhand kommer med synpunkter på funktionssäkerheten vid de många sjukhusbyggen som nyligen slutförts eller pågår. Då blir det dyrt att göra förändringar, påpekar han.

– Det har skett stora investeringar på våra sjukhusområden de senaste åren. Snart är de stora byggprojekten slutförda – utan att regionerna har kunnat få vare sig rådgivning eller bidrag till vissa investeringar från staten.

För ett år sedan tillsatte regeringen en utredning ledd av Åsa Kullgren för att utreda hälso- och sjukvårdens krisberedskap. Uppdraget är att göra en total översyn av hälso- och sjukvårdens kapacitet att hantera allvarliga kriser och presentera en plan för hur krisberedskapen ska se ut på kort och lång sikt. Än så länge befinner sig dock utredningen i en tidig fas.

Det robusta sjukhuset

Uppgiften att ge råd och stöd till regionerna om sjukhusens robusthet låg länge under Socialstyrelsen, men flyttades 2007 till Krisberedskapsmyndigheten. 2009 lades myndigheten ner och ersättes av MSB som tog över uppgiften. Det samlade stödet med rådgivning, handbok och bidrag till investeringar i robusthet på sjukhus kallades »Sjukvårdens säkerhet i kris och krig« (SSIK). 2012 avvecklades SSIK. Men nu har MSB sagt att man avser återuppta arbetet.