Inspektionen för vård och omsorg har tittat närmare på de klagomålsärenden som kom in till myndigheten under 2018 och som rörde delaktighet och information, så som de två begreppen definieras i patientlagen. Analysen har fokuserat på skillnader utifrån kön och verksamhetsområde.

Av de totalt drygt 5 500 klagomål som inkom till Ivo under 2018 kunde drygt 1 263 kopplas till vad patienter och närstående har rätt till enligt patientlagen. Av dessa handlade 358 klagomål om just information och delaktighet.

Större delen, drygt 70 procent, av dessa 358 klagomål om bristande information eller delaktighet gällde primärvård, psykiatrisk specialistsjukvård eller kirurgi. Så ser det ut även ut för alla inkomna drygt 5 500 klagomål. 

En större andel av klagomålen om informationsbrister gällde kvinnor, 57 procent, men orsaken till detta har rapporten inget svar på. Klagomålen om bristande delaktighet var mer jämnt fördelade på män och kvinnor. 

I primärvården fördelar sig klagomålen jämnt mellan könen. Likaså inom psykiatrin. Men inom kirurgin rör de flesta klagomål om information och delaktighet kvinnor, 72 procent.

Vissa typer av brister i information och delaktighet är återkommande i klagomålen, enligt Ivos analys, nämligen:

  • Beslut om patienten har tagits utan att patienten varit involverad.

  • Information har lämnats på ett olämpligt eller otydligt sätt.

  • Närstående eller föräldrar har känt sig nonchalerade.

  • Patienten eller närstående har inte fått påverka vården av patienten.

Läs hela rapporten här.