I slutet av förra året presenterades förslaget till en ny kostnadsutjämning – ett slags Robin Hood-system som fördelar pengar från rika regioner och kommuner till dem med sämre förutsättningar. Avsikten är att alla kommuner och regioner ska kunna erbjuda service av likvärdig kvalitet och kvantitet.

Som Läkartidningen tidigare har berättat innebär det nya förslaget att systemet både uppdateras och delvis görs om. De stora vinnarna vid en förändring är framför allt Jämtland och Gotland, som länge har påtalat bristerna i dagens system.

I februari i år skickades Kostnadsutjämningsutredningens förslag på remiss och i slutet av augusti överlämnades ett reviderat förslag till lagrådet. Enligt regeringen har man tagit hänsyn till en del synpunkter från remissinstanserna.

Regeringen föreslår att ändringarna träder i kraft redan första januari 2020 – och det ser ut att gå vägen. Enligt SVT Nyheter har förslaget nämligen stöd av en majoritet i riksdagen.

Men det är samtidigt kontroversiellt. Region Stockholm, Västra Götalandsregionen och Region Skåne skulle till exempel behöva betala betydligt mer jämfört med i dag.

SKL är även bekymrade över ett allt för snabbt införande eftersom man menar att det försvårar förutsättningarna för regioner och kommuner som får mindre pengar att planera sina verksamheter. SKL vill att regeringen skyndsamt ger Statistiska centralbyrån i uppdrag att beräkna exakt hur mycket pengar det reviderade systemet ger.

– Lagrådsremissen innehåller inga beräkningar av hur förslaget slår för enskilda kommuner eller regioner. Det är förvånande att regeringen skyndar igenom en sån här genomgripande och viktig reform, särskilt mot bakgrund av att SCB i sitt remissvar bedömde att ett genomförande på rättssäkert sätt kan ske tidigast år 2021. Stabila planeringsförutsättningar, särskilt för de som får ett försämrat utfall, förutsätter ett införande år 2021, säger Anders Knape, ordförande för SKL, i ett pressmeddelande.

SKL anser däremot att det är bra att utjämningsystemet ses över och uppdateras.

– SKL anser också att utjämningssystemet kontinuerligt måste följas och utvärderas, vilket inte sker i dag, säger Anders Knape.

Läs mer:

Regeringen går vidare med kostnadsutjämningsförslag

Jämtland och Gotland vinnare i kostnadsutjämningsförslaget

Mer pengar till sjukvård i glesbygd med nytt kostnadsutjämningsförslag

System för att jämna ut kostnader mellan landsting och kommuner ska ses över

«Vi i Jämtland får väl personifiera sjukvårdskrisen«

Region Gotland vill ha ekonomiskt stöd av regeringen