Förra sommaren fällde Karolinska institutet (KI) Paolo Macchiarini och ytterligare sex medförfattare för oredlighet i forskning. I kölvattnet av beslutet anmälde en av de fällda forskarna KI:s handläggning av oredlighetsärendet till Universitetskanslersämbetet (UKÄ).

Forskaren menade bland annat att diarieföringen och kommuniceringen av handlingar i ärendet varit bristfälliga, att den föredragande i ärendet varit jävig och att KI:s interna regler för handläggning av oredlighetsärenden är bristfälliga.

Nu har UKÄ publicerat sitt tillsynsbeslut och KI får kritik på flera punkter.

Bland annat har den aktuella forskaren inte fått ta del av handlingar som innehåller källdata innan KI fattade sitt beslut.

KI får också kritik för diarieföringen. Det gäller bland annat handlingar som diarieförts för sent.

Däremot undgår KI kritik vad gäller frågan om misstänkt jäv hos den person som var föredragande i oredlighetsutredningen.

UKÄ skriver att frågan prövats av KI och att bedömningen var att jäv inte förelegat. Myndigheten anser att »universitetets ställningstagande i jävsfrågan inte framstår som uppenbart felaktigt« och uttalar sig därför inte vidare i den frågan.

UKÄ ser inte heller skäl att kritisera KI för den långa handläggningstiden av ärendet, som uppgick till åtminstone två år. Detta med hänvisning till att det tog 16 månader för Expertgruppen för oredlighet i forskning vid Centrala etikprövningsnämnden att lämna sitt yttrande i ärendet.

KI undgår också kritik vad gäller påstådda brister i beslutsmotiveringen för den aktuella forskaren.

Vad gäller lärosätets regler för handläggning av oredlighet i forskning konstaterar UKÄ att reglerna är kortfattade och att ett stort antal frågor inte är reglerade. UKÄ anser att det är »otillfredsställande ur rättssäkerhetssynpunkt« att reglerna inte är tydligare.

I beslutet nämner UKÄ dessutom att man stickprovsvis kommer att granska KI:s handläggning av misstänkt oredlighet i forskning. Detta är en del i en annan pågående uppföljning av hur KI hanterat ett antal frågor relaterade till Paolo Macchiarinis verksamhet.

Tillsynsbeslutet finns att ta del av på UKÄ:s webbplats.

Läs också:

Visselblåsare får nej av Högsta förvaltningsdomstolen

Visselblåsare en av sju forskare som fälls i stor Macchiarini-utredning

Fällda visselblåsaren: »Det här är ett fortsatt led i KI:s repressaliekultur«