Sverige har höga ambitioner för e-hälsan och målet har länge varit en sammanhållen vårdinformationsmiljö. Därtill talas det ofta om att utnyttja artificiell intelligens och behandla stora mängder data. Men mitt i allt detta efterfrågar både personal och patienter ett mer fundamentalt informationsstöd.

De vill till exempel veta vilka vårdgivare som är tillgängliga, har kortast kö och bäst kvalitet. De vill även se mer information om patienten och individuellt anpassade beslut, som ger patienten möjlighet att reflektera över sin egen vårdsituation. Sedan behövs bättre verktyg för kommunikation, både mellan olika vårdgivare och mellan vårdgivare och patienter.

– Den här typen av informationsstöd är ganska grundläggande och gäller inte bara cancervården. Det här är saker man pratar om i alla delar av hälso- och sjukvården och sådant som bör ingå i en nationellt sammanhållen vårdinformationsmiljö, säger Johan Strömblad. 

Han är projektledare för rapporten som kommer från Vårdanalys. Myndigheten fick förra året uppdraget av regeringen att analysera hur digital teknik kan användas i cancervården för att göra den mer jämlik, effektiv och öka patienternas delaktighet. 

Personalens och patienternas önskan om mer tillgång till information är också kopplad till ett splittrat arbete med e-hälsa i Sverige. Det sker på flera håll med aktörer på statlig, regional och samregional nivå, ofta utan samordning. 

En sådan sak gäller alla upphandlingar och införanden av nya system i regionerna. 

– Det är inte självklart att systemen kommer att kunna utbyta den här informationen digitalt, trots att patienter rör sig mellan olika vårdgivare och regioner i en och samma vårdkedja – inte minst inom cancervården. Då är det väldigt viktigt att informationen följer patienten, säger Johan Strömblad.

Om digitaliseringen inte blir mer enhetlig finns risk att vården blir ojämlik mellan patienter och mellan regioner och kommuner. 

Med rapportens slutsatser ger Vårdanalys fyra råd:

  • Regeringen behöver se över olika statliga aktörers roller när det gäller digitaliseringen inom hälso- och sjukvården.
  • Regeringen behöver säkerställa att en nationellt sammanhållen vårdinformationsmiljö utvecklas.
  • Regionerna behöver samarbeta mer i utvecklingen av en nationell, sammanhållen vårdinformationsmiljö.
  • Regionerna behöver ta ett krafttag i arbetet med digitala stöd till nytta för patienter och vårdpersonal.

Rapporten finns på Vårdanalys webbplats.