Region Västernorrland har ett budgetmål för 2019 på 97 miljoner kronor i överskott. Men den senaste prognosen pekar i stället på ett minusresultat på 158 miljoner kronor, alltså 255 miljoner kronor sämre än budget. 

Den främsta orsaken uppges vara ökade kostnader för både egen och inhyrd personal samt för köpt riks- och regionvård.

– Den ekonomiska utvecklingen är djupt bekymmersam. För att nå målet med en ekonomi i balans behöver alla verksamheter nu spara för att bidra till ett så bra ekonomiskt resultat som möjligt för hela Region Västernorrland, säger regiondirektör Hans Wiklund i ett pressmeddelande.

Med anledning av det ekonomiska läget hölls tidigare i veckan ett möte med samtliga politiska partier.

Vid mötet presenterade regionens ekonomidirektör ett »ekonomiskt scenario« för åren 2020–2022. Det visar att regionen behöver sänka sina kostnader med 200 miljoner kronor per år under de kommande tre åren. Det innebär en årlig kostnadssänkning på 2,5 procent.

Enligt regionen krävs besparingen för att säkerställa tidigare års underskott, men också för att skapa utrymme för »den fortsatta verksamhetsutvecklingen«.

– Det pågående arbetet inom specialistvården och primärvården med åtgärdsplaner för att sänka kostnaderna och hantera nuvarande underskott måste intensifieras och nu omsättas i konkreta åtgärder, säger Hans Wiklund.

I slutet av november ska regionfullmäktige klubba budgeten för 2020.