För några veckor sedan berättade Läkartidningen att Region Västerbotten tar bort en femtedel av sina AT-platser nästa år av ekonomiska skäl.

En kartläggning som Läkartidningen har gjort visar att Västerbotten är ensam om att dra ner på antalet AT-läkare. Men det är bara tre regioner som kommer att öka antalet – trots att det på många håll är lång väntetid för dem som söker AT. Majoriteten av regionerna kommer att erbjuda lika många platser nästa år som i år.

Västra Götaland är en av de regioner som tillsätter fler. 238 AT-platser är klara nästa år och regionen tittar just nu på om antalet kan utökas ännu mer. I år och året dessförinnan var det 221 respektive 217 platser. Ökningen uppges bero på »en medveten aktivitet och satsning som följd av beslut, och uttryck för ambition om gemensamt nationellt åtagande«.

Region Jönköpings län planerar att tillsätta 72 AT-platser nästa år, jämfört med dagens 66. Regionen uppger att anledningen är ett ökat behov samt möjlighet att söka statsbidrag. Region Kalmar ökar med en AT-plats jämfört med i år. 

Några regioner uppger att de egentligen ser ett behov av att öka antalet AT-platser, men anser att de inte klarar av att utbilda fler.

I Region Stockholm planeras ingen förändring jämfört med de 228 AT-block som erbjöds i år. Detta trots att regionen lovade fler AT- och ST-platser i budgeten 2018. Fram till 2020 skulle antalet AT-platser öka från 200 till 300. 2019 satsade regionen ytterligare 200 miljoner på »utbildning och stärkt kompetensutveckling«. Där ingick också fler AT- och ST-platser, men det sades inget om antalet.

I sitt svar till Läkartidningen uppger Region Stockholm att målet är att utöka antalet AT-platser de kommande åren, men att det har »visat sig vara svårt för verksamheterna« att göra det. Begränsande faktorer som nämns är bland annat brist på handledare, instruktörer, handledningstid och lokaler. 

 »Inom hela sjukvårdssystemet finns en tydlig konkurrenssituation mellan å ena sidan produktion å andra sidan utbildning och forskning, vilket får konsekvenser för utbildningsuppdraget, AT-utbildningsuppdraget inkluderat«, skriver regionens kommunikationsavdelning.

I Region Halland uppger studierektorn Berne Eriksson att det pågår en dialog om möjligheterna att ta emot fler AT-läkare. Anledningen är den nationella bristen på AT-platser och en vilja att bryta underskottet innan den nya läkarutbildningen och bastjänstgöringen börjar kräva stora resurser.

I Region Västerbotten minskas antalet AT-platser, som Läkartidningen tidigare har berättat, från dagens 71 platser till 56 platser nästa år.

– Vi måste reducera våra kostnader. Samtidigt har vi utbildat många AT-läkare och även utökat antalet ST de senaste åren. Så vi tror att vi kan klara en viss minskning under det kommande året. Men vi har absolut inte reducerat AT-platserna för alltid, har hälso- och sjukvårdsdirektören Brita Winsa tidigare sagt till Läkartidningen om minskningen.  

Regionens beslut har väckt många reaktioner och har fått de fackliga representanterna att slå bakut.

Sveriges yngre läkares förening (Sylf) gör varje år en rapport över väntetiderna till att få en AT-plats. Resultaten från den visar att det har blivit allt svårare att få tag på en AT-plats. Den genomsnittliga väntetiden har ökat år för år. Förra året tog det i snitt 10,2 månader att få en AT-plats. Längst var väntetiderna i Uppsala och Stockholm. Sett till befolkningsantal erbjuder Region Stockholm minst antal AT-platser och Region Gotland flest.

Årets väntetidsrapport kommer att publiceras senare i höst. AT-tjänster tillsätts av sjukhusen, medan det övergripande ansvaret vilar på regionerna.