Måttet för läkarkontinuitet beskriver hur stor andel av patienterna med minst tre besök per år som får träffa samma läkare minst 50 procent av gångerna. Region Norrbottens ambition var att klara målen för åtminstone hälften av alla patienter. Men endast sju av länets hälsocentraler nådde målet, visar en rapport som Region Norrbotten har gjort.

Snittet för länet var 42 procent under januari till augusti. Resultaten varierar mellan 22 och 71 procents uppfyllelse på de olika vårdcentralerna. Hälsocentraler med vakanser har sämst resultat, men även arbetssätt och prioritering pekas ut som påverkande faktorer. Hälsocentraler med öppen mottagning har till exempel sämre utfall på kontinuitet – samtidigt som tillgängligheten ofta är bra. Vid två hälsocentraler etablerades lättakuter förra året, vilket också tros ha påverkat resultatet. 

En annan sak som mäts är andelen patienter som kontaktar primärvården för ett nytt eller försämrat hälsoproblem, och får en bedömning inom tre dagar. Bedömningen ska göras av läkare eller annan legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal inom primärvården. Målet är att 100 procent ska få det. Resultatet varierar mellan 78 och 99 procent. Januari–augusti 2019 var måluppfyllelsen 89 procent.

I Region Norrbotten finns 29 hälsocentraler. Majoriteten, 25 stycken, drivs i egen regi och 86 procent av norrbottningarna får sin vård via regionens hälsocentraler. Samtidigt väljer allt fler att lista sig på privata hälsocentraler.

Antalet hälsocentraler i Norrbotten har minskat de senast åren och framtida sammanslagningar gör att antalet kommer att minska ännu mer.