Under behandlingen fästs ett antal elektroder på patientens rakade huvud. Foto: Novocure

Glioblastom, den allvarligaste formen av hjärntumör, drabbar ungefär 400 patienter per år. Tre av fyra dör inom två år efter diagnos, men nu ger en ny metod nytt hopp till åtminstone en del patienter med sjukdomen.

Enligt Roger Henriksson, senior professor i strålningsvetenskaper vid Umeå universitet, är det »den första riktigt positiva nyheten för patienter med glioblastom på 20 år«.

– Alla patienter kommer inte att ha nytta av det här, men om behandlingen ger lika bra resultat i den kliniska verkligheten som i studier så är det ett stort framsteg, säger han.

Det handlar om tumour treating fields, eller TTF – ett helt nytt koncept inom cancervården som innebär att man alstrar elektriska fält över hjärnan via elektroder som fästs på patientens rakade huvud.

På så sätt ska den snabba delningsprocessen hos cancerceller störas och få dem att gå under. Minst 18 timmar per dygn i upp till två år ska patienten bära utrustningen.

Redan i juni 2018 rekommenderade NT-rådet vid Sveriges Kommuner och landsting landets regioner att erbjuda selekterade patienter med nydiagnostiserat glioblastom – cirka 200 patienter per år – behandling med företaget Novocures produkt Optune. 

Detta efter att en större randomiserad studie i JAMA visat att den progressionsfria överlevnaden, det vill säga tiden tills sjukdomen förvärras, var klart bättre hos dem som fått terapin i kombination med underhållsbehandling med cytostatika, jämfört med bara cytostatika. Även den totala överlevnaden var bättre i gruppen som fått även TTF.

Men behandlingen är dyr – även efter den hemliga rabatt som NT-rådet förhandlat fram med företaget – och i många regioner har det tagit tid att få klartecken att införa metoden.

Hittills har bara ett fåtal patienter fått tillgång till behandling.

Norrlands universitetssjukhus i Umeå var först ut att införa metoden i rutinsjukvård i början av året och är också det sjukhus som behandlat flest. Här handlar det om åtta patienter så här långt, enligt Roger Henriksson.

– Nu har alla regioner fattat beslut om att införa metoden. Men jag tycker att det är svagt att vi inte har mer jämlik introduktion av nya behandlingar, säger han och fortsätter:

– En orsak till att det tagit tid att implementera TTF i hela landet kan nog vara att det handlar om en patientgrupp med svag röst. Vårdpersonalen och patientföreningen för hjärntumörpatienter hörs inte heller alltid lika mycket som när det handlar om andra större tumörgrupper. 

I professionen har det funnits viss tveksamhet mot metoden, men i dag råder i stort enighet om att patienter som uppfyller inklusionskriterierna i den randomiserade studien ska erbjudas behandling.

– Det är också vad som kommer att rekommenderas i det nationella vårdprogrammet för CNS-tumörer som nu är under uppdatering, säger Roger Henriksson, som själv var skeptisk till en början.

– Ja, det här kan ju verka flummigt, så man undrade ju om det här verkligen kunde vara något. Men studierna som gjorts har varit välgjorda och resultaten överraskande bra. Jag tycker att det är oetiskt om patienterna som uppfyller inklusionskriterierna i studien inte erbjuds behandling, fortsätter han. 

Sara Kinhult, överläkare på onkologkliniken vid Skånes universitetssjukhus i Lund och ordförande i vårdprogramgruppen för tumörer i hjärna och ryggmärg, är inne på samma linje.

– Det är ju en helt ny behandlingsmodalitet, som det tagit lite tid för neuroonkologin i hela världen att riktigt acceptera. Men när man är osäker får man gå till data. Min bedömning är att vi måste erbjuda denna behandling till våra patienter och samtidigt följa upp noga via kvalitetsregistret.

Enligt Roger Henriksson kan behandling med TTF bli aktuellt även vid andra cancerformer framöver.

– Den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA har redan godkänt behandling vid lungsäckscancer och utvärdering pågår vid flera andra cancerformer, säger han.

Studien i JAMA

I studien randomiserades närmare 700 patienter med nydiagnostiserat glioblastom till att få TTF i kombination med underhållsbehandling med cytostatika, eller bara cytostatika.

Efter en uppföljningstid på 40 månader i median var den progressionsfria överlevnaden nästan sju månader i median i gruppen som fått kombinationsbehandlingen. I gruppen som bara fått cytostatika handlade det om fyra månader.

Den totala överlevnaden var också bättre hos dem som även fått behandling med TTF. Här handlade det om nästan 21 månader i median, jämfört med 16 månader i gruppen som inte fått behandlingen.

Läs abstract.

Kostnad vs nytta

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket har uppskattat kostnaden per kvalitetsjusterat levnadsår för TTF i kombination med temozolomid till 2,1 miljoner kronor. NT-rådet har dock förhandlat fram ett avtal med företaget bakom behandlingen som ger regionerna en hemlig rabatt som gör att NT-rådet bedömer att kostnaden är rimlig i förhållande till nyttan.