Anna Lena Lundberg, primärvårdschef i Region Västernorrland, har bjudit in invånarna till dialogmöten. Foto: Anneli Egland

Sjukhusdirektören Lena Carlsson fick i slutet av sommaren i uppdrag att ta fram konkreta åtgärder för att minska kostnaderna för specialistvården.

I veckan låg flera akuta sparförslag på hälso- och sjukvårdsnämndens bord i Region Västernorrland. Det handlar om att minska antalet vårdplatser på samtliga tre sjukhus i regionen, se över och reducera antalet jour- och beredskapslinjer och koncentrera och avveckla verksamheter samt begränsa möjligheterna att köpa vård från andra regioner – strålbehandling ges som ett exempel.

Men nämnden, som hade ett extrainkallat möte, ansåg att beslutsunderlaget var för dåligt. Besluten sköts därför upp tills det gjorts konsekvensanalyser av förändringarna. Sparförslagen väntas tas upp på nytt i december.

Som Läkartidningen har berättat finns det även planer på att slå samman hälsocentraler, göra en del till filialer samt stänga en hälsocentral i Sundsvall. Men det fattades inga beslut om det heller på nämndens extrainsatta möte.

Den politiska majoriteten och primärvårdsledningen har beslutat att bjuda in invånarna till dialogträffar innan beslut ska fattas.

– Förslagen har väckt många frågor från våra invånare och det känns viktigt att vi lyssnar på dem för att vi ska kunna göra ett så bra underlag som möjligt för att rätt beslut ska tas, säger Anna-Lena Lundberg, primärvårdsdirektör, i ett pressmeddelande.

Efter dialogträffarna ska resultatet från dem analyseras. Ärendet väntas sedan tas upp på nytt i nämnden i november.

Däremot godkände nämnden förslag på förändringar av bemanningen inom specialistsjukvården i regionen och förslag om att samordna verksamheter. Det handlar om åtgärder som stopp för att hyra in allmänsjuksköterskor från februari 2020, att öka andelen undersköterskor i relation till sjuksköterskor och »kompetensväxla« från läkare till sjuksköterska, från sjuksköterska till undersköterska och så vidare. Det handlar också om att skapa större vårdavdelningarna med lägre bemanning per vårdplats. Åtgärderna beräknas sänka kostnaderna med cirka 100 miljoner kronor nästa år.

Förra året lade regionen 446 miljoner kronor på inhyrd personal och både primärvården och specialistvården är starkt beroende av hyrpersonal. Men den senaste tiden är det främst inom specialistsjukvården som kostnaderna har dragit iväg. Prognosen för 2019 pekar på minus 350 miljoner kronor. De tre kommande åren måste regionen spara 600 miljoner kronor.

Läs mer:

Kriskommission inrättas i Västernorrland

Västernorrland behöver spara 600 miljoner kronor