Ja till tid för annat än patientnära arbete

Läkarförbundet ska verka för att läkare regelbundet har tid avsatt för arbete som inte är direkt patientnära. Det beslutade fullmäktige på torsdagen.

Det var Stockholms läkarförening som i en motion tog upp att läkare ofta utför arbete som inte är patientnära – till exempel verksamhetsutveckling och handledning – på sin fritid. Föreningen vill därför att Läkarförbundet ska jobba för att läkare regelbundet ska ha tid avsatt för sådant arbete. Förbundsstyrelsen – och fullmäktige – höll med.

I ytterligare en motion varnade Stockholms läkarförening för att kalla sådant som i själva verket är patientarbete – som att signera och ta hand om provresultat – för »administration«. 

Enligt föreningen ger det en felaktig signal till beslutsfattare om att den typen av arbete är onödigt, eller att det skulle kunna skötas av administratörer eller andra yrkesgrupper. Fullmäktige bestämde att Läkarförbundet i sin kommunikation inte ska kalla patientrelaterat arbete för administration.

Nej till att arbeta för att slopa arbetsgivaravgift för seniorforskare

Fullmäktige avslog en motion om att Läkarförbundet ska verka för att avskaffa den särskilda arbetsgivaravgift för seniora forskare som finns vid vissa universitet. Enligt förbundsstyrelsen är det här en fråga för de enskilda lärosätena, vilket fullmäktige alltså höll med om.

Bakom motionen stod Kurt Boman, senior professor i medicin och kardiologi, och Lars Weinehall, senior professor i allmänmedicin och epidemiologi – båda vid Umeå universitet.

Inget gehör för formulering om anpassning efter höjd pensionsålder

Intresseföreningen Seniora läkare yrkade i en motion att Läkarförbundet i avtalsrörelsen ska verka för att kollektivavtalen justeras med anledning av höjd pensionsålder. Yrkandet avslogs på förbundsstyrelsens förslag med anledning av formuleringen, eftersom pensionsavtalen inte omfattas av avtalsrörelsen. Men förbundsstyrelsen delade motionärens uppfattning och anda och svarade att frågan har uppmärksammats i förhandlingar om tjänstepensionsavtalen.

Motionären ville även att åldersgränsen i avtalsförsäkringarnas skydd vid olyckor och skador i tjänsten anpassas samt att läkare som arbetar kvar efter pensionering omfattas av lokal lönerevision och fortbildning. Dessa besvarades enligt förbundsstyrelsens förslag, bland annat med att det är »självklart« att alla yrkesaktiva ska ha tillgång till fortbildning.

Nej till sjukvårdsförsäkring för Läkarförbundets medlemmar

Sjukhusläkarna utryckte i en motion oro över att läkares egen ohälsa ser ut att öka, samtidigt som möjligheten för läkare att få hjälp minskat, bland annat genom att mottagningen på Ersta sjukhus försvunnit. »Vi, som ska ställa diagnos och behandla patienter bör, precis som vi uppmanas på flyget, kunna sätta på vår egen syrgasmask innan vi hjälper andra«, skrev föreningen och föreslog att förbundet tar reda på hur tillgången på hjälp ser ut för läkare vid arbetsrelaterad ohälsa. Föreningen ville också att förbundet ser över hur det förebyggande arbetet för att minimera arbetsrelaterad ohälsa ser ut.

Fullmäktige godtog förbundsstyrelsens svar på båda dessa yrkanden med en hänvisning till befintliga utbildningar, verktyg och vägledningar.

Föreningens tredje yrkande att förbundet »ser över möjlighet att ta fram en sjukvårdsförsäkring för medlemmarna« avslogs enligt styrelsens förslag. Styrelsen motiverade det med att förbundet inte har någon fastlagd politik i frågan och att frågan kräver en längre diskussion: »Innan förbundet har ett tydligt ställningstagande kring fenomenet sjukvårdsförsäkring kan vi inte erbjuda det som en medlemsförmån.«

Fullmäktige med på noterna om delaktighet i den diagnostiska processen

Läkarförbundet ska verka för att läkare är involverade i den diagnostiska processen och har större inflytande över det medicinska innehållet i hälso- och sjukvården. Det bestämde fullmäktige under mötet. 

Bakom yrkandet stod Östra Skånes läkarförening.

Nej till fast post för industriläkare

Fullmäktige avslog en motion om att garantera Industriläkarföreningen plats i Etik- och ansvarsrådet.

Industriläkarföreningen ville ha minst en adjungerad post, för att garantera att »Life Science-aspekterna« representeras i rådet. Enligt fullmäktige är det dock inte lämpligt att utöka rådets nuvarande storlek med en till fast adjungering och inte heller att knyta en sådan adjungering till en viss yrkesförening.

 

Motion om oberoende företagshälsovård besvarades

Sjukhusläkarna ville i en motion att förbundet »utreder möjligheten att via avtal eller lagstiftning initiera inrättandet av oberoende och tillräckligt finansierad företagshälsovård med möjlighet att påverka såväl fysisk som psykisk arbetsmiljö«.

Fullmäktige beslutade enligt förbundsstyrelsens förslag, att anse motionen besvarad. Lagregleringen på området är redan omfattande och det viktigaste att driva är att tillräckligt många läkare utbildas i arbetsmedicin och arbets- och miljömedicin, ansåg styrelsen.

Motion om kärnvapenförbud besvarades

Läkarförbundet ska med kraft engagera sig i att sprida kunskaper om de medicinska konsekvenserna av ett kärnvapenkrig och verka för ett globalt förbud mot kärnvapen. Det uppdraget ville medlemmen Sven Wallerstedt få stöd för i en motion.

Förbundsstyrelsen instämde »till fullo« i önskemålet om ett globalt förbud, redogjorde i sitt svar för hur förbundet agerat i frågan och föreslog därefter att motionen skulle anses besvarad. Fullmäktige gick på styrelsens förslag.

Små delföreningar ska få ökad närvarorätt

Små delföreningar som bara har en ledamot på förbundets fullmäktigemöten har svårt bevaka alla sina frågor när de bereds uppdelade på utskott eller påverkanstorg under mötet. Fullmäktige biföll en motion från Industriläkarföreningen om att delföreningar med endast en fullmäktigeledamot ges rätt att ha ytterligare en ledamot vid mötena som har yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt. 

Tydligare kriterier för bidrag från understödsfonden

Läkarförbundet ska öka transparensen kring understödsfondens utformning, tydliggöra och utvärdera de nuvarande kriterierna. Att vara fackligt aktiv ska vara meriterande.

Understödsfonden ger ekonomiskt stöd åt förbundsmedlemmar, behövande änkor/änklingar och oförsörjda barn efter förbundsmedlemmar. Läkarstudenter som befinner sig i slutet av läkarutbildningen och inte längre har möjlighet att få studiemedel kan exempelvis få bidrag.

 

Mer pengar till nya läkarutbildningens VIL-perioder

Läkarförbundet ska påtala behovet av utökad ALF-finansiering av verksamhetsförlagd utbildning (VIL) under grundutbildningen och arbeta för att öka meritvärdet av handledning/utbildning för läkare.

ALF är ett avtal mellan staten och sju regioner som bland annat reglerar hur mycket statliga medel som regionerna ska få för att medverka i utbildningen av läkare, bedriva klinisk forskning och utveckla hälso- och sjukvården.  

Slutgiltiga beslut ska framgå av fullmäktigeprotokollen

Stockholms läkarförening noterade en brist i förra årets fullmäktigeprotokoll. Ofta fanns motioners att-satser inte med i protokollet, vilket innebär att de faktiska besluten inte framgår. Fullmäktige biföll föreningens förslag som innebär att motionernas att-satser, liksom yrkanden som fullmäktige fattar slutgiltigt beslut om, ska framgå av fullmäktigeprotokoll.

Motionen prisades också som fullmäktiges bästa.

Stöd för det lokala opinionsarbetet om vårdplatser 

Malmö läkareförening, Östra Skånes läkarförening, Mellersta Skånes läkareförening och Stockholms läkarförening ville att Läkarförbundet ska ta fram konkreta arbetsredskap för att hjälpa lokalföreningarna i påverkansarbetet i vårdplatsfrågan.

Förbundsstyrelsen framhöll lokalföreningarnas viktiga roll, och pekade på att förbundet redan har tagit fram olika typer av material kring frågan om bristen på vårdplatser för att stötta det lokala arbetet. Det handlar till exempel om faktaunderlag, presentationer och en debattmall.

Fullmäktige beslutade att arbetsredskap som är till hjälp i det lokala påverkansarbetet kring vårdplatserna ska göras väl kända för förbundets medlemmar.

Digitaliseringens effekter på arbetsmiljön ska granskas
Läkarförbundet ska verka för att arbetsgivarna granskar »vilka konsekvenser den alltmer digitaliserade vården får för läkares hälsa och arbetsmiljö«. De tre skånska lokalföreningar som tillsammans motionerat om frågan, ville från början att Läkarförbundet skulle stå för granskningen, vilket förbundsstyrelsen yrkat avslag för. Men efter överläggningar jämkade styrelsen med förslaget att arbeta för att arbetsgivarna står för granskningen.

Specialister ska till rätt yrkesförening
Sjukhusläkarna och Distriktsläkarföreningen hade inför fullmäktige uppmärksammat att många medlemmar blir kvar i Sveriges yngre läkares förening (Sylf) när de har fått specialistbevis, i stället för att gå med i rätt yrkesförening. Nu har de fått igenom en motion som innebär att Läkarförbundet varje månad kommer att inhämta uppgifter om medlemmarnas specialistbevis. Förbundet ska skicka personliga mejl till alla medlemmar som fått specialistbevis om att de ska anmäla sig till rätt yrkesförening. De medlemmar som inte gör ett aktivt val, vilket kan inkludera önskan om att stanna kvar i Sylf, ska flyttas med automatik till en yrkesförening för specialist. 

Fasta belopp till styrelsens utbildning
Styrelsemedlemmarna i Läkarförbundet ska erbjudas ett visst antal basbelopp per år för kompetensutveckling. Beloppet ska vara profilerat efter ledamotens uppdrag och förbundsstyrelsen ska regelbundet inventera behovet av kompetensutveckling. Motionen, som kom från Östra Skånes läkarförening och omarbetades något under fullmäktigemötet, kom till efter att flera medier under hösten uppmärksammat den ledarskapsutbildning som medlemmar i Läkarförbundets styrelse gått, däribland ordförande Heidi Stensmyren.