Karin Båtelson, ordförande för Sjukhusläkarna. Foto: Katrin Trysell

Sjukhusläkarna har dammat av en motion från 2008 och vill att Läkarförbundet ska verka för att införa befattningen »forskningsöverläkare«, det vill säga en tjänst helt i regionernas regi, där forskning ingår.

Detta för att möta det faktum att andelen forskande läkare minskat under en längre period och för att det ska vara möjligt även för läkare utanför universitetssjukhusen att bedriva forskning.

– Vi ser att forskningen tappar mark. Man vill ju att forskning ska breddas och bedrivas av fler sjukhus. Det här är ett sätt att åstadkomma det, sa Sjukhusläkarnas ordförande Karin Båtelson till Läkartidningen inför beslutet i fullmäktige.

Förbundsstyrelsen höll med om att det är viktigt att öka andelen forskande läkare men vill hellre se fler kombinationsanställningar – det vill säga tjänster där regionen står för ena delen och ett universitet för den andra, forskningsdelen.

Karin Båtelson ansåg dock att det inte räcker med att öka antalet kombinationsanställningar.

– Den här tjänsten ska vara ett annat alternativ, som sjukhusen ska kunna tillsätta runt om i landet – alltså utanför universiteten. Det är bland annat ett sätt för sjukhusen att attrahera arbetskraft med forskningskompetens, sa hon till Läkartidningen.

Under behandlingen av motionen pläderade flera representanter för Sjukhusläkarna ytterligare för den linjen.

– Det här är egentligen en motion som skulle komma kanske från Sylf. Det här är faktiskt framtiden, forskningsöverläkare. Jag har alltid drömt om detta, sa Thomas Zilling.

Ann Hermansson framhöll – förutom möjligheten att sprida klinisk patientnära forskning över hela landet – även handledarperspektivet.

– Det är inte bara så att dessa tjänster ska bidra till att man kan fortsätta forska – det är också viktigt att det finns handledare. Många gånger saknas det handledare som kan leda, på alla plan. Det är viktigt för studenter, yngre läkare och för dem som vill gå vidare till en forskarkarriär.

Förbundsstyrelsen vidhöll dock sin ståndpunkt.

– Vi ser egentligen att vi har en bra fungerande struktur kring kombinationsanställningar, men det finns en hel del svagheter både i hur förordning och lagtexter är formulerade kring den här typen av anställningar. Vi driver väldigt tydligt på att det bör vara förändrade skrivningar i både lagtexter och förordning, sa Sofia Rydgren Stale, ordförande i Läkarförbundets utbildnings- och forskningsdelegation, samt andre vice ordförande i förbundet.

Efter votering stod det klart att fullmäktige bestämt att motionen skulle anses besvarad.