Läkaren ifråga har under den aktuella perioden fått ersättning från Region Stockholm för åtgärder enligt lagen om läkarvårdsersättning, eller – som det brukar kallas – nationella taxan. 

Men nu döms han alltså att betala tillbaka de drygt 16 miljoner kronor som han debiterat regionen genom åren, plus ränta. Han ska dessutom betala rättegångskostnader på ungefär 1,5 miljoner kronor. 

Enligt domen i tingsrätten är det klarlagt att ett mycket stort antal läkarbesök som debiterats aldrig ägt rum.

Det fåtal patientjournaler som läkaren på uppmaning lämnat in innehåller »flagranta« brister, enligt tingsrätten.

Bland annat har läkaren i princip angett samma patientstatus i samtliga journaler. I vissa journaler har han också angett att PSA-test tagits, trots att patienterna i flera fall är kvinnor.

Tingsrätten skriver vidare att läkaren ändrat datum för vissa intyg och remissdatum i journaler, samt daterat om gamla journalanteckningar i flertalet av de granskade journalerna.

För att ersättning enligt lagen om läkarvårdsersättning ska utgå förutsätts att medicinskt motiverad vård, behandling eller undersökning getts av en läkare eller under läkarens överinseende. 

Om en läkare fått läkarvårdsersättning med för högt belopp får regionen återkräva det belopp som felaktigt har utbetalats.