Läkartidningen har tidigare rapporterat om förslagen som utredningen om komplementär och alternativmedicinsk vård (KAV-utredningen) lagt fram.

Bland annat ska Socialstyrelsen ska få i uppdrag att ta fram oberoende information om alternativa metoder som sedan ska presenteras på 1177 Vårdguiden.

Utredningen föreslår också en ny lag som innebär att det ska bli förbjudet för andra än hälso- och sjukvårdspersonal att behandla allvarliga sjukdomar. Det innebär en skärpning mot dagens skrivningar i patientsäkerhetslagen som anger att det är förbjudet för andra än hälso- och sjukvårdspersonal att behandla cancer, epilepsi och diabetes.

Dessutom föreslås att det ska vara förbjudet att både utreda och behandla sjukdomar hos barn under 15 år, och sjukdomar i samband med graviditet, utanför sjukvården.

Nu har Läkarförbundet yttrat sig om förslagen i ett remissvar.

Förbundet anser att det är bra att objektiv och obunden information om komplementära och alternativa behandlingar tas fram för allmänheten. Men enligt förbundet finns risker med att informationen från Socialstyrelsen kan ge intrycket av att de KAV-metoder som presenteras är vedertagna och i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet.

Det är därför oerhört viktigt hur informationen presenteras, menar Läkarförbundet.

Dessutom tillstyrker man förslaget om att det i vissa vårdutbildningar, inklusive läkarutbildningen, införs omkring en veckas utbildning i KAV. Det anses rimligt att hälso- och sjukvårdspersonalen har viss kunskap om dessa behandlingar eftersom många patienter använder sig av dem.

Förbundet anser också att det är rimligt att ersätta dagens uppräkning av sjukdomar som inte får behandlas av personer utanför hälso- och sjukvårdspersonalen med en mer generell skrivning om att det ska gälla allvarliga sjukdomar.

Förslaget att höja åldersgränsen för alternativmedicinsk behandling från 8 till 15 år välkomnas också. Däremot är man frågande till varför förbudet om både utredning och behandling utanför sjukvården endast ska gälla för personer under 15 år och för gravida. 

Förbundet ifrågasätter också utredningens förslag om att symtomlindrande behandling ska vara tillåten utanför den vanliga sjukvården. Bedömningen är att förslaget riskerar att orsaka stora tillämpningsproblem.

»Gränsdragningen mellan vad som är behandling av själva sjukdomen och vad som endast är symtomlindring är sällan glasklar och förbundet bedömer att den sannolikt kan vara än svårare för personer som inte tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen. Läkarförbundet är därför mycket tveksamt till att symtomlindring ska vara tillåten i de fall då utredning och behandling av själva sjukdomen är förbjuden«, skriver förbundet.

Läs mer:

Utredare vill se skärpt lagstiftning för alternativmedicinsk behandling