Läkarförbundet har uttalat stöd för initiativet Fridays for future. Flera motionärer ville se ett mer kraftfullt agerande i klimatfrågan på många olika områden. Foto: Anders Hellberg

Stockholms läkarförening stod bakom den ena motionen. Läkarförbundets policy för klimat och hälsa från 2015 är viktig, och förbundet behöver arbeta mer med frågan, skrev föreningen i sin motion. Policyn har inte blivit tillräckligt tydlig i den löpande verksamheten, enligt föreningen som yrkade »att förbundsstyrelsen presenterar konkreta åtgärder«.

Vilken typ av åtgärder som efterlyses framgår inte av motionen, svarade förbundsstyrelsen och gav exempel på det arbete som görs bland annat med läkares möjlighet att minska läkemedelspåverkan på miljön, internationellt arbete via WMA (World Medical Association), och förbundets påbörjade interna hållbarhetsarbete med koppling till Agenda 2030. Svaret godtogs av fullmäktige.

Under onsdagens beredning i påverkanstorg hade ytterligare yrkanden tillkommit i anslutning till motionen. Ett kom från Lars Nevander, Sjukhusläkarna, att förbundet liksom de nationella läkarförbunden i bland annat England, Australien och USA uttalar att »climate change is a health emergency«. Men initiativet kom egentligen från Olle Hollertz, Kalmar läns läkarförening, som haft problem med att lägga fram förslaget som egen motion. Nu fick han föra fram det ändå.

– Det är viktigt att också vi i Läkarförbundet markerar att vi inser allvaret, sa Olle Hollertz vid onsdagens påverkanstorg.

Vid behandling i plenum på torsdagen sa Lars Nevander till förbundsstyrelsen:

– Här är en konkret, enkel och snabb åtgärd som vi kan göra, att förklara climate change »a health emergency«. 

Karin Båtelson, förbundsstyrelsen, hänvisade till uttalanden från WMA som Läkarförbundet anslutit sig till.

– Vad vi förstår är det samma sak som vi redan ställt oss bakom, sa hon.

– Jag ser ingen motsats i att vi skriver under båda, sa Lars Nevander.

Och efter en stund svängde styrelsen.

– Vi har haft en lång diskussion, och vi ändrar oss till bifall på Lars Nevanders yrkande, sa Karin Båtelson.

Fullmäktige anslöt sig till detta och biföll förslaget.

Bakom den andra motionen som ifrågasatte förbundets klimatarbete stod 24 medlemmar, de flesta ST-läkare. Läkarförbundet har inte levt upp till sina egna mål i klimatfrågan, ansåg de och hänvisade till rapporten The Lancet Countdown från 2015 som pekar ut hälso- och sjukvårdens särskilda ansvar för att samhället klimatanpassas. I sin motion yrkade de på fem förändringar.

De ville att förbundet med Svenska läkaresällskapet som förebild skärper sin klimatpolicy och krav på efterlevnad. De ville också att förbundet lyfter fram klimatfrågan och vikten av en snabb omställning i kontakter med politiker, arbetsgivare och medier. 

Styrelsen svarade bland annat att miljö inte är ett av de prioriterade områdena i den nu gällande verksamhetsplanen, Strategi 2020, att förbundets policies uppdateras kontinuerligt samt att förbundet lyfter klimatfrågan när det är möjligt. Svaren godtogs av fullmäktige.

De 24 motionärerna ansåg också att Läkarförbundet borde göra som det kanadensiska läkarförbundet och flytta alla sina investeringar från kol- och oljeindustrin samt driva på landsting, regioner och privata vårdbolag att göra detsamma. Yrkandet avslogs. Förbundsstyrelsen ansåg det inte rimligt att flytta förbundets tillgångar fullt ut enligt förslaget, men hänvisade till att viss hänsyn ska tas till miljö och etik efter ändringar i kapitalförvaltningspolicyn. Pådrivande arbete gentemot regioner och privata aktörer kan ske av lokalföreningarna, men inte av förbundet, ansåg styrelsen också.

Ytterligare två yrkanden avslogs. Motionärerna ville att förbundet skulle verka för att arbetsgivarna uppfyller sin del av Parisavtalet, till exempel genom att införa regionala koldioxidbudgetar. Även detta avslogs med hänvisning till att det var en fråga för lokalföreningarna att driva. Ett annat yrkande handlade om att förbundet skulle verka för en hållbar och resilient sjukvård bland annat genom att underlätta läkares arbete med omställningen och göra klimatarbetet avlönat och meriterande. Yrkandet avslogs med hänvisning till att förbundet redan verkar för en hållbar och resilient sjukvård, att styrelsen inte anser att läkare ska avlönas för miljöarbete, att förslaget var oklart och inte heller en del av förbundets kärnverksamhet.

Läs även:
Läkarförbundets policy »Klimat och hälsa«

Fler artiklar om klimat och hälsa:
Klimatförändring och hälsa – samlingssida