Läkarförbundets enkät har besvarats av nästan 2 700 läkare. 30 procent av dessa uppger att de under det senaste året varit utsatta för hot eller våld från patienter. 22 procent har varit utsatta för hot eller våld av närstående till patienter.

– Det är naturligtvis helt oacceptabelt. Läkares villkor är en samhällsfråga. Det är arbetsgivarens ansvar att läkare har en god och säker arbetsmiljö. Men det är också samhällets ansvar. Riksdag och regering måste skapa regelverk för trygga arbetsförhållanden i hälso- och sjukvården, säger Heidi Stensmyren, ordförande för Läkarförbundet, i ett pressmeddelande.

Dessutom uppger 46 procent av de svarande läkarna att de inte fått information om vilka rutiner som gäller vid hot och våld. En majoritet har inte heller fått någon utbildning i hur de ska hantera hotfulla och våldsamma situationer.

– Läkare anmäler sällan hot och våld mot den egna personen. Därför är mörkertalet stort. Det kan bero på rädsla eller att man inte är medveten om att man ska anmäla. Det är ett problem för då kan inte heller rätt åtgärder sättas in, säger Heidi Stensmyren.

För att säkra arbetsmiljön på sjukhus och vårdcentraler vill Läkarförbundet se en stärkt lagstiftning. Man vill också att arbetsgivarna tar ansvar för att det finns säkerhetsrutiner som används i vardagen, samt att både chefer och läkare får utbildning i hot och våld.

Frågorna om hot och våld ingår i Läkarförbundets arbetsmiljöenkät.

Läs mer:

Fler väktare och larm när vården höjer säkerheten