Johanna Dahlberg, lektor, medicinska fakulteten, Linköpings universitet.

Läkartidningen har frågat lärosätena vilka moment av interprofessionellt lärande (IPL) som finns på läkarutbildningen i dag och vad som planeras för den sexåriga läkarutbildningen. 

Läkarutbildningen vid Linköpings universitet beskrivs som »bäst i klassen« vad gäller IPL.

– I Linköping har vi en fördel eftersom vi hade med interprofessionellt lärande redan från början när läkarutbildningen startade 1986, säger Johanna Dahlberg, som arbetat med interprofessionell kompetens i vårdutbildningarna vid Linköpings universitet sedan 2008.

Dekanen vid medicinska fakulteten
i Linköping har formellt utnämnt interprofessionellt lärande som ett strategiskt utvecklings- och forskningsområde. Momenten när studenter från olika utbildningar utvecklar och tränar tillsammans beskrivs som »en av hörnstenarna« vid medicinska fakulteten, som även har en professor i medicinsk pedagogik som ansvarar för forskning på området.

Läkarstudenterna och sjuksköterskestudenterna läser fyra veckor tillsammans redan den första terminen under momentet »professionalism inom hälso- och sjukvård samt socialtjänst«.

– Min bedömning är att de här veckorna under den första terminen är väldigt värdefulla. Studenterna får i praktiken brottas med hur de ska samarbeta, ta till vara på varandras kompetenser på ett så bra och effektivt sätt som möjligt, säger Johanna Dahlberg.

Hon fortsätter:

– Studenterna lär känna varandra över programgränserna, och det skapas också en social gemenskap på campus över professionsgränserna.

I mitten av utbildningen finns interprofessionella moment med fokus på patientsäkerhet och utvecklingsarbete. Sista terminen får läkarstudenterna jobba två veckor i vårdlag under handledning på en klinisk utbildningsavdelning (KUA) tillsammans med studenter från andra vårdprofessioner, med ansvar för egna patienter.

På läkarprogrammen i Lund, Uppsala och vid Karolinska institutet (KI) i Solna övar läkarstudenterna också tillsammans med studenter från andra professioner på kliniska utbildningsavdelningar. I Lund görs det under termin 8, på KI under termin 7 pch på Uppsala under termin 10. På KI kan den två veckor långa placeringen också göras på en klinisk utbildningsmottagning (KUM). 

I den nya läkarutbildningen vill Lunds universitet ha kliniska utbildningsmottagningar, exempelvis en akutmottagning och en mottagning inom primärvården. Lärosätet planerar också interprofessionella moment under kortare avdelningsplaceringar/besök (habilitering, palliation) och hoppas få in gemensamma moment som bland annat kulturell förståelse, hygien, patientsäkerhet och nutrition.

På KI har de olika programmen en gemensam heldag på temat hälsa den första terminen. Under terminerna 5 och 6 gör läkarstudenter ett hembesök tillsammans med en distriktssköterska, där de även intervjuar någon från hemtjänsten. Under utbildningen finns även en del IPL-moment som inte är obligatoriska. Sedan 2015 examineras läkarstudenterna på termin 11 i interprofessionell kommunikation. Tanken är att öka det interprofessionella lärandet i den sexåriga utbildningen och även se över hur målen examineras.

– I och med att det nya programmet kommer att innehålla flera längre VFU-perioder [verksamhetsförlagd utbildning] kommer det att underlätta logistik och även möjligheter till »peer learning« och relationsskapande över professionsgränserna, säger Anna Kiessling, projektledare för arbetet med att ta fram en ny läkarutbildning vid KI.

I Umeå har man ett IPL-program som löper som en strimma genom läkarprogrammet. Under de kliniska terminerna sker dels simulatorövningar med akut omhändertagande tillsammans med framför allt sjuksköterskestudenter och dels praktiska moment inom klinisk praktik där läkarstudenterna arbetar tillsammans med sjuksköterskor och annan vårdpersonal. Sista terminen har läkarstudenterna en heldag med gemensamma övningar tillsammans med sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter, med reflekterande diskussioner kring roller och arbetsuppgifter.

I Uppsala har läkarstudenterna bland annat gemensamma moment med andra studenter om mänskliga rättigheter, kommunikation, barn som far illa och patientsäkerhet. Under termin 9 och termin 11 har de interprofessionell simulering tillsammans med sjuksköterskestudenter. Universitetet håller på att implementera tre områdesgemensamma undervisningsmoment för åtta utbildningar och har som mål att föra över all befintlig IPL-undervisning till den sexåriga läkarutbildningen.

I Göteborg har Sahlgrenska akademin en gemensam utbildningsdag på temat mänskliga rättigheter för förstaårseleverna. Under termin 8 har läkarstudenterna en dag om etik, makt, normer och samarbete tillsammans med sjuksköterskestudenterna, och under termin 11 övar läkarstudenterna interprofessionellt omhändertagande av akut sjuk patient i simulerad miljö tillsammans med sjuksköterskestudenterna.

Läs även:

Läkarstudenter uppskattar träning över yrkesgränsen