Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) bildades 2013 och övertog då tillsynsverksamheten inom vård och omsorg från Socialstyrelsen. Den nya myndigheten fick i uppdrag att skapa en effektiv, enhetlig och strategisk tillsyn, och skulle komma till rätta med problem som funnits under Socialstyrelsens tid. 

Men där har inte Ivo helt lyckats, skriver Riksrevisionen i sin nya granskningsrapport. Ivo har inte kunnat bygga upp en egeninitierad och riskbaserad tillsynsverksamhet i den förväntade omfattningen. Antalet förebyggande riskbaserade tillsynsärenden har förvisso ökat något genom åren, men de är fortfarande få jämfört med de ärenden som bygger på redan inträffade händelser.

Ivo har dessutom ett dåligt IT-system som inte är praktiskt för inspektörerna. Myndigheten övertog det från Socialstyrelsen, och det skapades ursprungligen för helt andra uppgifter. Sju av tio inspektörer tycker att det bara är användbart till en viss del.

– Det har bland annat lett till att inspektörerna måste lägga ned mycket tid på manuella sökningar och källkontroll, säger Charlotta von Porat, projektledare för granskningen, i ett pressmeddelande.

Riksrevisionen menar även att Ivo skulle behöva ett mer lättillgängligt bedömningsstöd som inspektörerna kan luta sig emot i sitt arbete. Myndigheten har valt att inte ha ett samlat stöd, eftersom tillsynsområdet är för stort och komplext och bedömningsstödet kontinuerligt skulle behöva uppdateras. 

Men samtidigt efterfrågar inspektörerna just ett sådant lättillgängligt stöd när det gäller rättsliga ställningstaganden och andra juridiska frågor. Därför menar Riksrevisionen att det behövs för att Ivo ska kunna fatta mer enhetliga tillsynsbeslut.

Det finns alltså flera problemområden som Riksrevisionen har identifierat. Och en del av Ivos problem beror på regeringens styrning, kommer Riksrevisionen fram till. Anslagen består till viss del av tillfälliga medel som ges ett år i taget. Därför har det varit svårt för Ivo att planera en långsiktig verksamhet, vilket myndigheten också har påtalat vid flera tillfällen.

– För att kunna utveckla verksamheten, samt rekrytera och behålla personal, behöver Ivo ha stabila ekonomiska förutsättningar. Men regeringens ekonomiska styrning har varken varit konsekvent eller långsiktig, säger riksrevisor Helena Lindberg.

Rapporten finns på Riksrevisionens webbplats.

 

Läs även:

Ivo:s avgående gd Gunilla Hult Backlund: »Vi måste våga lämna över mer ansvar till professionerna«