Den psykiska hälsan är sämre bland högskolestudenter i åldern 18–29 år än bland yrkesarbetande i samma ålder, enligt en rapport från Folkhälsomyndigheten. Och flera studentorganisationer har uppmärksammat studenters psykiska ohälsa. Så motiverar regeringen att man nu ger Universitetskanslersämbetet, UKÄ, ett uppdrag att kartlägga hur studenthälsovården vid lärosätena lever upp till de krav som ställs i högskoleförordningen.

– Studenthälsovården har en viktig roll i att preventivt främja studenternas hälsa. Att vidta åtgärder för att minska den psykiska ohälsan är en central fråga för mig och regeringen. Nu får UKÄ detta uppdrag så att regeringen får ytterligare underlag i det fortsatta arbetet med att vidta åtgärder för att främja studenters fysiska och psykiska hälsa, säger Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning i ett pressmeddelande.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 december 2020.

Läs också:

SLF student utland vill lyfta psykisk ohälsa

SLF student kräver hållbara studiemiljöer

Psykisk ohälsa och självmordstankar vanligt bland läkarstudenter

Läkarstudenter organiserar sig mot psykisk ohälsa

Ur högskoleförordningen

1 kap 11 § Högskolorna ska ansvara för att studenterna har tillgång till hälsovård, särskilt förebyggande hälsovård som har till ändamål att främja studenternas fysiska och psykiska hälsa.
Högskolorna ska även ansvara för andra uppgifter av studiesocial karaktär som stöder studenterna i deras studiesituation eller underlättar övergången till arbetslivet samt för att studenterna i övrigt har en god studiemiljö.
Förordning (2009:770).