Det är viktigt att veta vilket yrke en verksamhetschef har, ansåg Östra Skånes läkarförening i en motion och motiverade detta med behovet av att kunna göra korrekta jämförelser och undersökningar. Det är »viktigt att alltid titulera verksamhetschefen med sin yrkestitel, ex verksamhetschef och ekonom, verksamhetschef och sjuksköterska, verksamhetschef och läkare, verksamhetschef och ålafiskare etc«, skrev föreningen i sin motion och föreslog att Läkarförbundet aktivt ska arbeta för »att verksamhetschefer i sin verksamhet korrekt tituleras med sin yrkestillhörighet« samt att förbundet i sitt arbete med verksamhetschefsfrågor »konsekvent också använder yrkestitel på verksamhetschefer«.

Förbundsstyrelsen svarade i sitt förslag till beslut att chefsfrågan är prioriterad och höll med om att det ska vara tydligt vem som är läkare och inte, men styrelsen skrev också att den ansåg att det kan vara krångligt att titulera en chef med mer än cheftiteln och svårt att arbeta för att arbetsgivare ska göra det. Styrelsen ansåg därför att motionen kunde anses besvarad.

Sten Östensson, Östra Skåne, sa i samband med beslutet i plenum att grundförutsättningarna för en utvecklande sjukvård behöver vara uppfyllda; verksamhetschefen ska vara läkare.

– Men vi behöver också ha koll på titel så att vi kan kartlägga hur läget är, sa Sten Östensson.

– Fler läkare ska bli chefer, punkt slut. Så vi anser motionen besvarad, sa Saad Rammo, förbundsstyrelsen.

– Vi tycker likadant, men kanske behöver vi hjälp att se var sjukvården är förvaltande och var den är utvecklande. Därför är det en lite rolig motion som man kan säga ja till, sa Sten Östensson.

Detta tog fullmäktige fasta på, och motionen gick igenom.