Bakgrunden till domen är ett fall där en distriktsläkare gjorde en anmälan till polisen om att en person av medicinska skäl bedömdes som olämplig att inneha skjutvapen, varpå polisen beslagtog personens samtliga vapen, ammunition och tillståndsbevis.

Ärendet överklagades ända upp till högsta instans, och nu har Högsta förvaltningsdomstolen meddelat sin dom.

Domstolen konstaterar bland annat att läkare har anmälningsskyldighet att meddela polisen om en patient av medicinska skäl anses olämplig att inneha vapen. Det kan exempelvis gälla missbruk, demens eller grava synfel.

Domstolen menar också att det får förutsättas att läkare bara gör en sådan anmälan i de fall det verkligen är motiverat.

Mot den bakgrunden menar domstolen att en anmälan från en läkare om att en person är medicinskt olämplig att inneha vapen anses utgöra ett tillräckligt underlag för att polisen ska kunna omhänderta vapen och ammunition. Detta även om anmälan inte innehåller någon beskrivning av de omständigheter som läkaren grundar sin bedömning på.

Två av de fem justitieråden som deltagit i avgörandet var skiljaktiga.