Socialstyrelsen och Försäkringskassan har tidigare haft i uppdrag att fundera på hur sjukvårdens och Försäkringskassans samarbete och kommunikation ifråga om sjukskrivningsprocessen och läkarintygen skulle kunna fungera bättre.

Nu får de båda myndigheterna klartecken att sätta i gång med åtgärderna som de identifierat.

Försäkringskassan ska till exempel se över hur läkarintyget kan utvecklas för att underlätta uppgiftslämnandet. 

För Socialstyrelsens del handlar det bland annat om att utveckla det försäkringsmedicinska beslutsstödet. Enligt regeringen behöver det exempelvis stöd för beskrivning av funktionsnedsättningar, aktivitetsbegränsningar och de förutsättningar som finns för observationer och undersökningsfynd för enskilda diagnoser.

Syftet med det hela är att underlätta för både läkare och Försäkringskassans handläkare i arbete med sjukskrivning. I uppdraget ingår också att se över Försäkringskassans metoder vid psykiatriska diagnoser.

Uppdraget ska delredovisas senast i mitten av juni 2020. Och senast den 15 oktober året därpå ska det hela slutredovisas.