Foto: Mostphotos

Läkare och annan personal i regional och kommunal sektor ska få tidiga fortbildningsinsatser för att ställa om när arbetsmarknaden förändras. Det är huvudpunkten i en ny överenskommelse mellan Sveriges Kommuner och regioner (SKR), de kommunala företagens arbetsgivarorganisation Sobona, samt Läkarförbundet och de andra fackförbunden i kommunal och regional sektor.

Målet är ett förebyggande omställningsarbete som tryggar kompetensförsörjningen i välfärden och den enskildes arbetsliv.

– Vi moderniserar omställningsarbetet med det här. Det är mera framåtblickande än traditionell omställning. Man ska tidigt fånga upp kompetensbrister, säger Peter Wursé, tillförordnad förhandlingschef på Läkarförbundet, till Läkartidningen. 

Det handlar om en uppdatering av omställningsavtalet KOM-KL som styr Omställningsfondens verksamhet. Med hjälp av fonden kan arbetsgivare och fack få stöd för omställningsinsatser vid både uppsägningar på grund av dålig ekonomi och det som kallas »tidig lokal omställning« vid förändrade kompetens- och rekryteringsbehov.

Med den nya överenskommelsen ska personal i större utsträckning kunna fortbilda sig parallellt med anställningen, så att risken för uppsägning på grund av kompetensbrist minimeras.

– Det nya är att man friare ska kunna använda medel från fonden till dessa åtgärder, säger Peter Wursé.

Med dagens omställningsavtal kan läkare inte få pengar till en ny specialiseringstjänstgöring eller till att komplettera sin specialisering, för att på så sätt få ett nytt specialistbevis som det finns större behov av på arbetsmarknaden. Och inte heller med det kommande avtalet är det säkert att Läkarförbundet når hela vägen fram i den frågan. Men ordförande Heidi Stensmyren säger att man kommit en bra bit på väg. 

– Vi tycker det vore bra om det i framtiden gick att helt eller delvis, via omställningsmedel, finansiera en komplettering för att nå ett andra specialistbevis. 

Hon påpekar också att behovet av kompetenshöjande insatser hänger ihop med att planeringen ute i verksamheterna är långsiktig.

– Folk utbildar sig i tolv år för att ha rätt kompetens. Då kan vi inte ha årsvisa planeringar av vilka kompetenser som behövs. Det måste finnas en långsiktighet.

Den nya överenskommelsen ska formaliseras i ett nytt omställningsavtal som träder i kraft den 1 maj 2020. 

Avtalet uppdateras på fler sätt, bland annat ska anställda som varit sjukfrånvarande och blivit rehabiliterade omfattas av hela avtalet. Dessutom ska det ska anpassas till den höjda pensionsåldern i det allmänna pensionssystemet.

Enligt överenskommelsen ska:

  • Visstidsanställda omfattas av förebyggande insatser
  • Färdigrehabiliterade omfattas av hela avtalet
  • Åldersspecifika regler anpassas till ändringarna i allmänna pensionssystemet
  • Förebyggande insatser som finns i den nuvarande överenskommelsen Tidig lokal omställning (TLO-KL) byggs in i det nya avtalet
  • Turordningsreglerna permanentas den 1 maj 2020
  • Tillgängliga medel för omställningsinsatser enligt överenskommelsen tidig lokal omställning (TLO-KL) under 2020 bestämmas till 250 miljoner kronor

Det nuvarande avtalet finns på Omställningsfondens webbplats.