I den rapport som nu publiceras ger Vårdanalys ett antal rekommendationer till regeringen och landets regioner för att uppnå en mer jämlik cancervård. 

Det handlar bland annat om att intensifiera arbetet för att minska regionala skillnader i cancervårdens utformning. Men också om att fortsätta utveckla primärvården för att möjliggöra tidigare upptäckt av cancer samt stärka det förebyggande arbetet – vilket för övrigt även Hans Hägglund, nationell cancersamordnare vid Sveriges Kommuner och regioner nyligen tryckte på i en intervju i Läkartidningen.

Vårdanalys vill även att regeringen ska säkerställa att jämlikheten i cancervården regelbundet och systematiskt följs upp.

I rapporten har Vårdanalys tittat närmare på om det finns omotiverade skillnader i vård och behandling – det vill säga skillnader som inte förklaras av skillnader i vårdbehov och medicinska förutsättningar – när det gäller patienter med lungcancer, tjocktarmscancer, ändtarmscancer, bröstcancer och prostatacancer. 

Och slutsatsen är alltså att det gör det.

Enligt Vårdanalys finns det stora omotiverade skillnader i vård och behandling mellan olika regioner. Myndigheten ser också vissa omotiverade skillnader mellan olika socioekonomiska grupper. Ofta är dock de omotiverade skillnaderna större utifrån civilstånd, där ogifta missgynnas, konstaterar myndigheten.

Och även om patienter med lägre utbildning verkar missgynnas i vissa avseenden tyder resultaten på att de skillnader som finns i överlevnad mellan olika utbildningsgrupper även är kopplade till faktorer utanför själva behandlingen och vården av cancersjuka, enligt rapporten.

Sjukdomens svårighetsgrad vid diagnos pekas ut som en viktig faktor. Vårdanalys konstaterar bland annat att cancer oftare upptäcks i ett tidigt stadium hos personer med eftergymnasial utbildning än bland dem med kortare utbildning. Tidig upptäckt är också vanligare hos gifta än hos ogifta.

Enligt rapporten beror de här skillnaderna troligtvis på en kombination av generella skillnader i hälsa, levnadsförhållanden och vanor, men även på hälsokompetens, hur uppmärksam en person är på symtom och olika benägenhet att söka vård.

Samtidigt finns det också betydande regionala skillnader för om patientens cancer fångas i ett tidigt skede eller ej. Enligt rapporten går det inte att utesluta att skillnader i tillgängligheten till vården i olika regioner bidrar till det.

Analysen omfattar patienter som insjuknade i någon av de aktuella cancerformerna mellan 2010 och 2016 och som registrerats i respektive kvalitetsregister.