Region Stockholm har tagit fram en primärvårdsstrategi som ska implementeras stegvis fram till 2025. En del i strategin är att alla invånare som vill ska få lista sig hos en namngiven fast husläkare vid slutet av 2021.

Den stora poängen med åtgärden är bättre kontinuitet. Det säger hälso- och sjukvårdsregionrådet Anna Starbrink (L).

– Den stora bristen för väldigt många patienter är man får träffa olika läkare och inte känner att man har den här trygga vårdkontakten att återkomma till. Men sedan är det stor efterfrågan på detta även från läkarna, så det finns ett gemensamt intresse från patienter och vårdgivare.

Enligt Anna Starbrink ska man ta fram en ersättningsmodell som premierar vårdcentraler som lever upp till kravet.

– Jag föreställer mig att vi ska titta på målrelaterad ersättning, att det helt enkelt lönar sig att ha många listade hos namngiven läkare. Vi ska kanske inte sätta ett fast tak för precis hur alla ska ha det precis lika överallt, utan snarare ett spann beroende på hur patienterna ser ut i området och vilka förutsättningar som finns på den platsen.

Läkarförbundet välkomnar Region Stockholms beslut. Förbundets ordförande Heidi Stensmyren kallar beslutet för »ett stort steg framåt«, men framhåller samtidigt vikten av att det blir mer pengar.

– Det är mycket viktigt att finansiering följer med och att läkare har en rimlig patientlista så att det inte går ut över läkares arbetsmiljö. Ett bekymmer i primärvården är underfinansieringen och underbemanningen, och dessa grundläggande problem måste åtgärdas. Vi behöver ekonomiska incitament som uppmuntrar listning på läkare, säger Heidi Stensmyren i ett pressmeddelande.

Det är just där skon klämmer, menar Ylva Sandström, ordförande i Distriktsläkarföreningen i Stockholm.

Hon tror inte att det är realistiskt att primärvården i Stockholm skulle kunna erbjuda alla en fast namngiven läkare till 2021. Inte om läkarna samtidigt ska kunna ha en rimlig arbetsbörda.

– Det är helt orimligt. Det finns inga pengar. Det är en av invändningarna. Det är fina visioner, men man tillför inga förutsättningar för att det ska kunna hända på riktigt, säger Ylva Sandström till Läkartidningen.

Ett problem är att distriktsläkarna är Stockholm är för få. Ylva Sandström menar att det i teorin förstås är möjligt att redan i dag ordna fast namngiven läkare åt alla, eftersom det inte finns någon begränsning i hur många som kan listas på varje läkare.

– Men vi vill ha listningstak och rimligt uppdrag. Det finns inte i det här uppdraget.

Hon har tidigare varit starkt kritisk till den låga ekonomiska uppräkningen för vårdcentralerna i Stockholm. För 2020 handlar det om 1,5 procent. Inräknat löneökningar och inflation innebär det i realiteten en nedskärning, vilket hon skrivit flera debattartiklar om.

Anna Starbrink hoppas att primärvården ska kunna få större tillskott framöver, och att man stegvis kan förflytta resurser till husläkarmottagningar från andra delar av vårdsystemet.

– Men nu har ett vi ett läge som är ganska ansträngt ekonomiskt. I hög grad beror det dels på att vi har vikande skatteintäkter, dels att vi blir av med väldigt mycket pengar i kostnadsutjämningen. Det är därför vi måste göra den här omställningen av sjukvården, att mer vård måste ges utanför akutsjukhusen, men också i högre grad på husläkarmottagningar än hos andra specialister i öppenvården.

Oppositionen i regionen har också invänt mot att det redan i dag står i lagen att patienten ska få möjlighet att välja en fast läkarkontakt inom primärvården. Problemet är att det saknas distriktsläkare.

Enligt Ylva Sandström är det svårt att veta exakt hur många distriktsläkare det finns i Stockholm, men hennes uppskattning är att varje distriktsläkare i Stockholm i genomsnitt har omkring 3 000 patienter. 

Det är en dubbelt så hög nivå jämfört med de 1 500 som Distriktsläkarföreningen förordar.

– Ska man då fördubbla antalet distriktsläkare så är det inte gratis. Så är det ju. Det blir mycket pengar. Samtidigt finns studier som visar att det lönar sig på hela systemet. Det har både Göran Stiernstedt och Anna Nergårdh pekat på i sina utredningar. 

Anna Starbrink håller med om att allmänläkarna behöver bli fler.

– Det stämmer att vi behöver fler specialister i allmänmedicin i Sverige. Vi utbildar en del i Stockholm och vi har tillsatt fler ST-block. Det måste vi fortsätta med för att vi ska kunna uppnå detta.

Läs också:

DLF och SFAM: Stockholms vårdcentraler behöver mer pengar

40 fler allmänläkare behövs för Sörmlands listningstak

Läkarförening kritisk till fastläkarreform i Västra Götaland

Västra Götaland satsar på fasta läkare i primärvården